O nama

LGBT Forum „PROGRES“ je nevladina organizacija koja okuplja LGBTIQ (Lezbejske, Gay, Biseksualne, Transrodne, Interseksualne i Queer ) osobe u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje i zaštitu njihovih ljudskih prava i ravnopravnost u društvu.

Vizija: Crna Gora demokratska društvo sa prihvaćenom, vidljivom i zaštićenom LGBTIQ zajednicom.

Misija LGBT Foruma „Progres“ je kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ osobe kroz obezbjeđivanje obrazovnih mogućnosti, izgradnju zajednice, javno zastupanje, političku participaciju i povećanje pristupa različitim servisima koji doprinose kvalitetnijem životu i zdravlju.

Ciljevi:

 • Okupljanje LGBTIQ osoba i javno zastupanje njihovih prava i interesa
 • Unaprijeđenje međusobne podrške i solidarnosti između LGBTIQ osoba
 • Jačanje kapaciteta LGBTIQ osoba i snaženje njihovog položaja u društvu, tržištu rada, sportu i obrazovanju
 • Zaštita, unaprijeđenje i praćenje ljudskih prava LGBTIQ osoba
 • Rad sa roditeljima i porodicama LGBT osoba
 • Promovisanje politika socijalne kohezije, jednakih šansi i mogućnosti i antidiskriminatornih pristupa
 • Monitoring rada pravosudnih organa i policije sa aspekta LGBTIQ fenomena
 • Monitoring i unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima sa aspekta LGBTIQ fenomena
 • Podrška radu i monitoring rada institucije Ombudsmana
 • Podrška, unaprijeđenje i praćenje javnih zdrastvenih politika i pristupa prema rodnim i seksualnim manjinama
 • Povećanje opsega prava iz domena zdrastvene i socijalne zaštite i osiguranja prema LGBTIQ osobama, posebno prema transrodnim osobama
 • Praćanje i doprinos kvalitetu zakonodavne i antidiskriminatorne politike
 • Trajno poboljšanje pravnog položaja i subjektiviteta LGBTIQ osoba
 • Angažovanje na ostvarivanju osnovnih ljudskih, građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava LGBTIQ osoba
 • Promovisanje nacionalne queer kulture i LGBTIQ subkulture
 • Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na prava LGBTIQ osoba
 • Pružanje pravne pomoći i psihosocijalne pomoći LGBTIQ osobama
 • Senzibilisanje, informisanje i edukacija profesionalaca, institucija i javnosti o LGBTIQ pravima
 • Saradnja sa domaćim, nacionalnim i međunarodnim LGBTIQ organizacijama, kao i drugim organizacijama za ljudska prava.

Aktivnosti:

 • organizovanje savjetovališta i drugih oblika pravne, psihosocijalne i obrazovne podrške LGBTIQ osobama,
 • organizovanje različitih članskih druženja, putovanja, ekskurzija, studijskih boravaka i razmjena,
 • organizovanje sportskih i humanitarnih aktivnosti,
 • organizovanje i učešće u različitim volonterskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu,
 • izdavanje različitih štampanih i elektrionskih, audio i video publikacija i saradnja sa medijima;
 • organizovanje savjetovanja, simpozijuma, seminara, radionica, prezentacija i predavanja o LGBTIQ pravima i odgovarajućih obuka i treninga;
 • pokretanje posebnih obrazovnih modula o LGBTIQ pravima,
 • podrška, radionice i savjetovališta za roditelje i članove porodice LGBT osoba,
 • priprema, pisanje i prezentacija izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u zemlji;
 • praćenje kvaliteta obrazovanja, predmetnih programa i sadržaja udžbeničke literature
 • organizovanje edukacije i osposobljavanja nastavnog kadra u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, opštim gimnazijama i srednjim stručnim školama
 • praćenje i poboljšanje prisutnosti LGBTIQ fenomena na Univerzitetu i akademskoj zajednici
 • organizovanje edukacije i stručnog osposobljavanja za rad sa LGBTIQ osobama službenika/ca policije, sudija na svim nivoima, državnih tužilaca/teljki i drugih javnih službenika/ca iz sistemskih institucija,
 • iniciranje i praćenje zakonodavnih inicijativa relevantnih za prava LGBTIQ osoba;
 • organizovanje filmskih projekcija i festivala, književnih večeri i manifestacija, izložbi, pozorišnih predstava, sajmova, različitih koncerata.
 • organizovanje Parade ponosa, obilježavanja Dana ljudskih prava i drugih festivalskih i javnih događaja i manifestacija,
 • stipendiranje LGBTIQ osoba i lica koja pomažu razvoj organizacije,
 • saradnja i koordinacija rada sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • iniciranje, praćenje i sprovođenje različitih kampanja;
 • različite druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom kojima se doprinosi ukupnom poboljšanju položaja LGBTIQ populacije.

Tijela LGBT Foruma Progres“ su Skupština, Upravni odbor, izvršni/a direktor/ka i Savjetodavni komitet.

LGBT Forum „Progres“ može se povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Posebnu saradnju kao i punoprano članstvo LGBT Forum ostvaruje sa ILGA World, ILGA Europe, TransGender Europe, IGLYO, Regionalna mreža protiv homofobije i transfobije, BABELNOR i drugi

 

Comments are closed.