POMOĆ NVO TRAŽILO 14 ŽRTAVA NASILJA

Bojana Jokić upozorava na visok stepen nepovjerenja LGBT zajednice u policiju i tužilaštvo

Ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji (NVO) LGBT fo­rum Pro­gres to­kom pro­šle go­di­ne ja­vi­lo se 14 žr­ta­va po­ro­dič­nog, vr­šnjač­kog, psi­hič­kog i fi­zič­kog na­si­lja, ali ni­jed­na ni­je pro­blem pri­ja­vi­la nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, sa­op­šti­la je za „Dan” pred­sjed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra te NVO Bo­ja­na Jo­kić. Ona po­ja­šnja­va da su žr­tva­ma ko­je su im se obra­ti­le po­nu­di­li po­moć.

“U ova­kvim slu­ča­je­vi­ma, ka­da žr­tve na­si­lja ne že­le da pre­du­zmu da­lje ko­ra­ke, u oba­ve­zi smo da nji­ho­ve že­lje is­po­štu­je­mo. Na­ža­lost, ova­kvo sta­nje je do­sta pro­ble­ma­tič­no, jer se žr­tve na­si­lja pla­še ne sa­mo od na­sil­ni­ka već i od to­ga da za njih ne­će bi­ti ra­zu­mi­je­va­nja i da im ni­ko ne­će su­štin­ski po­mo­ći ka­da na­si­lje pri­ja­ve. Ve­li­ki je broj onih ko­ji do­đu kod nas u LGBT fo­rum Pro­gres i obra­te nam se za po­moć, ali ne že­le da ih mi on­da po­ve­že­mo sa kon­takt po­li­caj­ci­ma i dru­gim nad­le­žnim or­ga­ni­ma. Upra­vo će fo­kus na­ših ak­tiv­no­sti u 2017. go­di­ni bi­ti rad sa žr­tva­ma na­si­lja i po­li­caj­ci­ma. Niz ak­tiv­no­sti ko­je pla­ni­ra­mo da re­a­li­zu­je­mo u ovom prav­cu su po­dr­ža­ne od Am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) u Pod­go­ri­ci, u sklo­pu pro­jek­ta „Sto­ji­mo za­jed­no – za­šti­ta žr­ta­va na­si­lja“, ko­ji re­a­li­zu­je­mo u sa­rad­nji sa Cen­trom za žen­ska pra­va. Mi smo uvi­jek sprem­ni da sva­ko­ga sa­slu­ša­mo, da­mo sa­vjet i po­mog­ne­mo ko­li­ko mo­že­mo. Ali, na kra­ju da­na, ne­ma­mo mo­guć­nost da žr­tva­ma obez­bi­je­di­mo prav­du i ade­kvat­nu ka­znu za na­sil­ni­ke. Že­lim da ohra­brim sve LGBTIQ oso­be ko­je tr­pe na­si­lje, a po­go­to­vo fi­zič­ko na­si­lje, da nam se obra­te i uz na­šu po­moć pod­ne­su ano­nim­ne pri­ja­ve pro­tiv na­sil­ni­ka. Na­ša je du­žnost da po­mog­ne­mo ko­li­ko god mo­že­mo, i uvi­jek će­mo se tru­di­ti da to ta­ko i osta­ne” is­ti­če Bo­ja­na Jo­kić.

Ona na­vo­di da se, pra­te­ći sta­nje u obla­sti ljud­skih pra­va i jed­na­ko­sti LGBTIQ oso­ba u 2016. go­di­ni, kao i op­šti na­pre­dak Cr­ne Go­re na tom po­lju, mo­že za­klju­či­ti da je do­šlo do objek­tiv­nih po­ma­ka na­pri­jed. Ipak, ka­ko ka­že, va­žno je i da se uka­že na sve pro­pu­ste i ne­do­stat­ke ko­ji su se do­go­di­li u pro­te­klom pe­ri­o­du.

dr803022017“Pri­je sve­ga, ono što pred­sta­vlja kon­ti­nu­i­ra­ni pro­blem je­ste ve­li­ki jaz iz­me­đu usvo­je­nog za­ko­no­dav­stva i pri­mje­ne istog. Go­di­nu za go­di­nom Cr­na Go­ra usva­ja iz­u­zet­ne za­ko­ne i stra­te­ška do­ku­men­ta, pra­te­ći smjer­ni­ce svih evrop­skih in­sti­tu­ci­ja i ti­je­la, bez sa­gle­da­va­nja mo­guć­no­sti za pri­mje­nu istih. Re­zul­tat ove prak­se je do­veo do to­ga da si­stem sa­da op­stru­i­ra sa­mog se­be, ko­če­ći re­a­lan na­pre­dak i da­ju­ći pred­nost for­mi nad su­šti­nom. Bi­lo da je u pi­ta­nju već usvo­je­na stra­te­gi­ja za una­pre­đe­nje ži­vo­ta LGBT oso­ba u Cr­noj Go­ri, ili pla­ni­ra­ni Za­kon o re­gi­stro­va­nom pa­rt­ner­stvu Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, svje­do­či­mo to­me da je dru­štve­na i po­li­tič­ka kli­ma i da­lje ne­po­volj­na za pu­nu i kva­li­tet­nu im­ple­men­ta­ci­ju ovih do­ku­me­na­ta. Ta­ko­đe, ta­mo gdje po­sto­je iz­u­zet­ni na­po­ri po­je­di­nač­nih mi­ni­star­sta­va, kao što su ak­tiv­no­sti i rad Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, cje­lo­kup­ni apa­rat iz­vr­šne vla­sti po­sta­je pre­pre­ka i si­stem­ski se nji­hov na­pre­dak po­ti­sku­je. Da bi Cr­na Go­ra ade­kvat­no kre­nu­la na­pri­jed, ključ­ni igra­či mo­ra­ju da raz­bi­ju „sta­tus quo” i usu­de se da se bo­re za pro­mje­ne” na­vo­di Jo­ki­će­va.

Ona is­ti­če da se mo­ra osvr­nu­ti i na pa­si­van pri­stup u ra­du in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma nad­le­žnih za rje­ša­va­nje slu­ča­je­va go­vo­ra i na­si­lja iz mr­žnje po­či­nje­nih nad LGBTIQ oso­ba­ma.

Iako LGBT fo­rum Pro­gres ima iz­u­zet­no kva­li­tet­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa po­li­ci­jom i dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, ve­li­ki broj pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va i da­lje ne bi­va ri­je­šen, ili se pri­ja­vlje­ni vi­do­vi na­si­lja ne tre­ti­ra­ju na ade­kva­tan na­čin. Ova­kva si­tu­a­ci­ja do­vo­di to to­ga da se sve vi­še i vi­še LGBTIQ oso­ba uda­lja­va od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, gu­bi po­vje­re­nje u njih, a sa­mim tim i ne ko­ri­sti sve do­stup­ne me­ha­ni­zme. Umje­sto to­ga, LGBTIQ oso­be se ja­vlja­ju di­rekt­no ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ko­je još uvi­jek mo­ra­ju da bu­du spo­na iz­me­đu žr­ta­va na­si­lja i in­sti­tu­ci­ja ko­je tre­ba da im po­mog­nu” na­vo­di Jo­ki­će­va.

Osim ri­je­či kri­ti­ke na ra­čun dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, Bo­ja­na Jo­kić ka­že da pro­ble­mi po­sto­je i u ci­vil­nom sek­to­ru.

Pri­mar­na od­go­vor­nost pre­ma lju­di­ma

Bo­ja­na Jo­kić is­ti­če da ak­ti­vi­sti u bor­bi za jed­na­kost LGBTIQ oso­ba i po­što­va­nju pra­va svih lju­di, ima­ju oba­ve­zu i od­go­vor­nost da ra­de stva­ri na pra­vi na­čin, i sa is­prav­nim ci­lje­vi­ma.

Du­žni smo da za­ne­ma­ri­mo sve lič­ne raz­li­ke, ne­su­gla­si­ce i po­gle­de na svi­jet, ka­ko bi­smo po­bolj­ša­li ži­vot LGBTIQ oso­ba, a sa­mim tim po­mo­gli na­pre­dak dru­štva. Na kra­ju da­na, mi ne od­go­va­ra­mo na­šim do­na­to­ri­ma, pa­rt­ne­ri­ma i Vla­di, već lju­di­ma za ko­je se bo­ri­mo. To je stav Pro­gre­sa ko­ji će­mo po­na­vlja­ti bez­broj pu­ta, i ko­ji će no­va upra­va i me­nadž­ment ak­tiv­no za­stu­pa­ti. Ovu pri­li­ku ko­ri­stim i da po­zo­vem ko­le­ge i ko­le­gi­ni­ce i sve ko­ji slič­no raz­mi­šlja­ju da sta­nu sa na­ma, da sta­nu is­pred onih LGBTIQ oso­ba či­ji se glas ne ču­je, i da za njih pro­mi­je­ne ono što ne va­lja u na­šem po­kre­tu. Pro­mje­na iz­nu­tra, ko­li­ko god da je te­ška i po­ne­kad bol­na, nu­žna je da bi do­šlo do pro­mje­ne spo­lja. Haj­de da sa­gle­da­mo svo­je gre­ške, na nji­ma na­u­či­mo, i za­jed­no kre­ne­mo da gra­di­mo bo­lje dru­štvo i bo­lju Cr­nu Go­ru” za­klju­ču­je Jo­ki­će­va.

Izvor: www.dan.co.me, M.S.

Posted in Pres Kliping | Komentari isključeni

U SJEĆANJE NA ŽRTVE NACIZMA

Danas, 27. januara, svijet obilježava Dan sjećanja na žrtve Holokausta. Nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Hiperion i LGBTIQ Socijalni Centar se pridružuju hiljadama organizacija i grupa, kao i milionima ljudi širom svijeta, u znak sjećanja na žrtve Holokausta.

Nikada ne smijemo da zaboravimo užase koji su počinjeni i nevine živote koje je nacistički režim brutalno uzeo. Nikada ne smijemo da zaboravimo šest miliona Jevreja i pet miliona Slovena, Roma, osoba sa invaliditetom, gej muškaraca, lezbejki, vjerskih manjina i drugih, koji su nestali u logorima smrti. Nikada ne smijemo zaboraviti tamu i zlo koje su osvojile Evropu i svijet i iz temelja poljuljale tekovine savremene civilizacije.

Takođe, ne možemo a da se ne sjetimo da su jedna od meta nacističke mašinerije bile i LGBT osobe, koje su jednako progonjene, zatvarane u logore i podvrgavane najstrašnijim mučenjima, da bi nakon svega doživjele užasan i mučan kraj. Ne možemo zaboraviti ni ružičaste trouglove koji su prišivani gej muškarcima na odjeću, kako bi bili označeni i prepoznati na osnovu njihove seksualne orijentacije.

M0001845 John Haygarth. Line engraving by W. Cooke, 1827, after J. H.

Crnogorska javnost nikada ne smije zaboraviti da je naša zemlja stvorena i izgrađena na tekovinama antifašizma i borbe protiv zla ove vrste, te da je dužnost svih nas da te tekovine gajimo, očuvamo i njima se vodimo, zarad budućnosti Crne Gore i zarad mira, pravde i jednakosti.

Kao i do sada, naše organizacije će da nastave borbu za jednakost, toleranciju, mir, prihvatanje i razumijevanje među ljudima. I zato se danas prisjećamo svih žrtava Holokausta i, noseći ih u našim srcima i mislima, spremno dočekujemo bolje sjutra.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

PODRŠKA LGBT FORUMA PROGRES MIRNIM GRAĐANSKIM PROTESTIMA

Podgorica, 16.01.2017.

Uprava nevladine organizacije LGBT Forum Progres saglasna je da je potrebno pružiti podršku svim građanima/kama, koji već osmi dan neiscrpno i neumorno iskazuju svoje nezadovoljstvo mirnim građanskim protestima u Podgorici.

Svjesni da se Crna Gora se nalazi u dubokoj moralnoj, političkoj i socio-ekonomskoj krizi, mišljenja smo da su ovi mirni protesti adekvatan potez nezadovoljnih građana/ki, te iskreno podržavamo njihove napore i borbu. Građanska dužnost i pravo svih nas jeste da aktivno učestvujemo u kreiranju svih politika u Crnoj Gori i doprinesemo promjenama nabolje, za dobrobit svih građana/ki u Crnoj Gori.

Organizatori ovih protesnih skupova, putem Facebook stranice „Za nas“, poručili su da se zalažu za vladavinu prava i  antidiskriminacionu politiku, i da tokom ovog procesa imaju plan da podstaknu međusobno upoznavanje građana, u cilju razumijevanja i prihvatanja bogatstva različitosti. Samim tim, kako su naveli, težiće da spriječe stvaranje daljih i dubljih podjela u društvu, i usmjere Crnu Goru da postane otvorenije društvo.

LGBT Forum Progres, kao organizacija koja je i sama bila organizator i ko-organizator više mirnih i građanskih protesta, cijeni da je potrebno iskazati nezadovoljstvo ako postoji razloga za to, i ovim putem želimo da damo podršku građanima/kama Crne Gore, koji na jedan miran i demokratski način pokušavaju da ukažu na probleme i iniciraju rješavanje istih.

LGBT Forum Progress

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ŠEST GODINA OD OSNIVANJA LGBT FORUMA PROGRES

Podgorica, 14.01.2017.

LGBT Forum Progres, najstarija nevladina organizacija koja se bavi promocijom i zaštitom prava i poboljšanjem kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, danas obilježava šest godina osnivanja. Menadžment organizacije koristi priliku da se ovim putem zahvali svim kolegama i koleginicama iz nevladinog sektora, pojedincima, institucijama, predstavnicima/ama ambasada koje djeluju u Crnoj Gori, predstavnicima/ama medija, kao i svim partnerima, koji  šestu godinu zaredom prepoznaju značaj i podržavaju aktivnosti naše organizacije.

Podsjetimo, misija LGBT Foruma Progres je kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ osobe, kroz obezbjeđivanje obrazovnih mogućnosti, izgradnju zajednice, javno zastupanje, političku participaciju i povećanje pristupa različitim servisima koji doprinose kvalitetnijem životu. Kroz mnogobrojne aktivnosti sprovedene tokom minulih šest godina, aktivno, kvalitetno i sistematski se prilazilo identifikovanju problema LGBTIQ zajednice, njihovom rješavanju i prevenciji.

Činjenica da treći po redu menadžment LGBT Foruma Progres u ovom trenutku vodi organizaciju svjedoči o pluralizmu pristupa koji se baštini u samoj organizaciji, kao i na neophodnost konstantnog unaprjeđenja i razvoja novih pristupa aktivizmu, kako bi se došlo do kvalitetnih i održivih rješenja.

„Teško je sumirati šest godina rada i aktivizma koje su iza nas u samo nekoliko rečenica, a da se pomenu svi uspjesi naše organizacije i rezultati našeg rada. Mnogo toga dobrog je iza nas, ali nas još mnogo više očekuje. Želim da se zahvalim svim članovima/icama Upravnog odbora, svim zaposlenima u izvršnom menadžmentu, svim našim volonterima/kama i aktivistima/kinjama na svom doprinosu, trudu i radu. Mi smo tu zbog svih vas i cijele LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, i jedino uz vašu pomoć možemo da nastavimo našu borbu“ rekla je predsjednica Upravnog odbora Progresa, Bojana Jokić, u privatnom obraćanju menadžmentu organizacije i okupljenim članovima/icama.

U nadi da će crnogorsko društvo zaista postati društvo sa prihvaćenom, vidljivom i zaštićenom LGBTIQ zajednicom, kao što i glasi vizija LGBT Foruma Progres, vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti sa opravdavanjem dobijenog povjerenja LGBTIQ zajednice i zajedničkim snagama postići željene rezultate.

Veliko hvala!

Tim LGBT Foruma Progres

LGBT Forum Progress

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Kolektivni godišnji odmor – obavještenje

Dragi/e svi/e,
obavještavamo vas da će kancelarija LGBT Foruma Progres biti zatvorena u periodu od 28/12/2016 do 08/01/2017 godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora. U slučaju da bude neophodno, možete nas kontaktirati na Facebook-u ili putem emaila: info@lgbtprogres.me.
Vidimo se u 2017. Menadžment LGBT Foruma Progres.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

PODRŠKA PROTESTIMA USSCG POVODOM PLANIRANIH EKONOMSKIH MJERA VLADE

Podgorica, 26.12.2016. godine

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres daje punu podršku protestima Unije Slobodnih Sindikata Crne Gore, koji su organizovani povodom najavljenih ekonomskih mjera Vlade Crne Gore; a kojima se predviđa smanjenje naknada za majke.

Kao iskaz naše podrške, predsjednica Upravnog odbora organizacije, Bojana Jokić, zajedno sa još nekoliko članova/ica Progresa je prisustvovala protestima. Tom prilikom je razgovarala sa brojnim predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, i prenijela punu podršku LGBT Foruma Progres organizatorima protesta.

16144340_1794245034169771_1255285410_n

Posted in Novosti | Komentari isključeni

SREĆNI PRAZNICI

SREĆNI PRAZNICI | HAPPY HOLIDAYS

Posted in Novosti | Komentari isključeni