O nama

LGBT Forum Progres je prva i najstarija nevladina organizacija koja okuplja LGBTIQ (Lezbejske, Gej, Biseksualne, Trans, Interpolne i Queer) osobe u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje i zaštitu njihovih ljudskih prava i ravnopravnost u društvu.

Vizija: Crna Gora kao demokratska društvo, sa prihvaćenom, vidljivom i zaštićenom LGBTIQ zajednicom.

Misija LGBT Forum Progresa je kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ osobe, kroz obezbjeđivanje obrazovnih mogućnosti, izgradnju zajednice, javno zastupanje, političku participaciju i povećanje pristupa različitim servisima koji doprinose kvalitetnijem životu i zdravlju.

Ciljevi:

 • Okupljanje LGBTIQ osoba i javno zastupanje njihovih ljudskih prava i interesa;
 • Unaprijeđenje međusobne podrške i solidarnosti između LGBTIQ osoba;
 • Jačanje kapaciteta LGBTIQ osoba i snaženje njihovog položaja u društvu, tržištu rada, sportu i obrazovanju;
 • Zaštita, unaprijeđenje i praćenje ljudskih prava LGBTIQ osoba;
 • Rad sa roditeljima i porodicama LGBTIQ osoba;
 • Promovisanje politika socijalne kohezije, jednakih šansi i mogućnosti i antidiskriminatornih pristupa;
 • Monitoring rada pravosudnih organa i policije sa aspekta LGBTIQ fenomena;
 • Monitoring i unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima sa aspekta LGBTIQ fenomena;
 • Podrška radu i monitoring rada institucije Ombudsmana;
 • Podrška, unaprijeđenje i praćenje javnih zdrastvenih politika i pristupa prema rodnim i seksualnim manjinama;
 • Povećanje opsega prava iz domena zdrastvene i socijalne zaštite i osiguranja prema LGBTIQ osobama, posebno prema transrodnim osobama;
 • Praćanje i doprinos kvalitetu zakonodavne i antidiskriminatorne politike;
 • Trajno poboljšanje pravnog položaja i subjektiviteta LGBTIQ osoba;
 • Angažovanje na ostvarivanju osnovnih ljudskih, građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava LGBTIQ osoba;
 • Promovisanje nacionalne Queer kulture i LGBTIQ subkulture;
 • Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na prava LGBTIQ osoba;
 • Pružanje pravne pomoći i psihosocijalne pomoći LGBTIQ osobama;
 • Senzibilisanje, informisanje i edukacija profesionalaca, institucija i javnosti o ljudskim pravima LGBTIQ osoba;
 • Saradnja sa domaćim, nacionalnim i međunarodnim LGBTIQ organizacijama, kao i drugim organizacijama za ljudska prava.

Aktivnosti:

 • organizovanje savjetovališta i drugih oblika pravne, psihosocijalne i obrazovne podrške LGBTIQ osobama;
 • organizovanje različitih članskih druženja, putovanja, ekskurzija, studijskih boravaka i razmjena;
 • organizovanje sportskih i humanitarnih aktivnosti;
 • organizovanje i učešće u različitim volonterskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu;
 • izdavanje različitih štampanih i elektrionskih, audio i video publikacija i saradnja sa medijima;
 • organizovanje savjetovanja, simpozijuma, seminara, radionica, prezentacija i predavanja o ljudskim pravima LGBTIQ osoba i odgovarajućih obuka i treninga;
 • pokretanje posebnih obrazovnih modula o ljudskim pravima LGBTIQ osoba;
 • podrška, radionice i savjetovališta za roditelje i članove porodice LGBTIQ osoba;
 • priprema, pisanje i prezentacija izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u zemlji;
 • praćenje kvaliteta obrazovanja, predmetnih programa i sadržaja udžbeničke literature;
 • organizovanje edukacije i osposobljavanja nastavnog kadra u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, opštim gimnazijama i srednjim stručnim školama;
 • praćenje i poboljšanje prisutnosti LGBTIQ fenomena na Univerzitetu i akademskoj zajednici;
 • organizovanje edukacije i stručnog osposobljavanja za rad sa LGBTIQ osobama službenika/ca policije, sudija na svim nivoima, državnih tužilaca/teljki i drugih javnih službenika/ca iz sistemskih institucija;
 • iniciranje i praćenje zakonodavnih inicijativa relevantnih za ljudska prava LGBTIQ osoba;
 • organizovanje filmskih projekcija i festivala, književnih večeri i manifestacija, izložbi, pozorišnih predstava, sajmova, različitih koncerata;
 • organizovanje Parade ponosa, obilježavanja Dana ljudskih prava i drugih festivalskih i javnih događaja i manifestacija;
 • stipendiranje LGBTIQ osoba i lica koja pomažu razvoj organizacije;
 • saradnja i koordinacija rada sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • iniciranje, praćenje i sprovođenje različitih kampanja;
 • različite druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom kojima se doprinosi ukupnom poboljšanju položaja LGBTIQ populacije.

Tijela LGBT Forum Progresa su Skupština, Upravni odbor, izvršni/a direktor/ka i Savjetodavni komitet.

LGBT Forum Progres može se povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Posebnu saradnju kao i punoprano članstvo LGBT Forum ostvaruje sa ILGA World, ILGA-Europe, TransGender Europe, IGLYO, Regionalna mreža protiv homofobije i transfobije, BABELNOR i drugi.

Share

Comments are closed.