Savjetodavni komitet

Savjetodavni komitet ima savjetodavnu ulogu u procesu planiranja i implementacije politika NVO LGBT Forum Progres.

Okuplja lica prepoznata u oblasti nauka, ljudskih prava, rodnog obrazovanja i identiteta, socijalne inkluzije, ekonomije, sporta, kulture, medija i koja svojim primarnim radom i angažovanjem doprinose sigurnijem društvu pa time i misiji LGBT Forum Progresa.

Mandat članova/ca Savjetodavnog komiteta traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članove/ice Komiteta promoviše Upravni odbor.

Funkcionisanje Komiteta detaljno je regulisano Pravilnikom o radu Savjeta.

Članstvo u Savjetu je dobrovoljnog i volonterskog karaktera.

Share

Comments are closed.