Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o zabrani diskriminacije 27. jula 2010. godine koji je stupio na snagu 14. avgusta prošle godine, objavljivanjem u “Službenom listu Crne Gore”. Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o zabrani diskriminacije 27. jula 2010. godine koji je stupio na snagu 14. avgusta prošle godine, objavljivanjem u “Službenom listu Crne Gore”. 

Zakonom je propisano vođenje posebne evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije. Član 33. nalaže obavezu državnim organima i drugim subjektima da vode posebnu evidenciju o svim slučajevima prijavljene diskriminacije i da podatke blagovremeno dostave Ombudsmanu. Takođe sličnu evidenciju sa istom obavezom dužni su da vode i sudovi, inspekcijski organi i organi za prekršaje.

Odgovorajući podzakonski akt koji prati vođenje evidencije trebao je biti donijet u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona što znači najkasnije do 14. februara ove godine. Do danas to nije urađeno i isključiva je odgovornost organa državne uprave nadležnog za ljudska i manjinska prava.

Vlada Crne Gore je, 17. februara 2011, usvojila Akcioni plan praćenja ispunjavanja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije. U tom, strateškom i obavezujućem, dokumentu predviđen je zadatak: Donošenje podzakonskih akata  za sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije – propisati sadržaj i način vođenja evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije i podnijetim tužbama u vezi s diskriminacijom”. Nosilac aktivnosti je Ministrastvo za ljudska i manjinska prava a rok za realizaciju aktivnosti bio je prvi kvartal (strana 25, Akcioni plan za oblast ljudskih prava).

LGBT Forum Progres skreće pažnju da do danas nije donijet Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o svim slučajevima diskriminacije i da niko ne snosi odgovornost što zakonska obaveza i aktivnost iz Akcionog plana nije sprovedena.

U drugom mjesečnom izvještaju o realizaciji obaveza iz Akcionog plana navedene su kontradiktorne i netačne informacije u vezi ovog radnog zadatka. Prvo se kaže da je usvajanje u toku a u narednoj rečenici da je usvojen iako to nije poznato institucijama koje smo kontaktirali (strane 104. i 105. Drugi mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza).

LGBT Forum Progres podjseća da su, po usvajanju Akcionog plana, vodeće ličnosti Vlade više puta ponovile da će tražiti odgovornost onih koji ne izvršavaju blagovremeno postavljene zadatke.

Tražimo od ministra vanjskih poslova i evropskih integracija da obezbijedi odgovoran odnos kompletne državne uprave prema zadacima iz Akcionog plana kao i da se u narednim izvještajima o sprovođenju nalaze tačni i pouzdani indikatori.

Predlažemo da se u izmijenjeni sastav Radne grupe za pisanje ovog Pravilnika uključe i predstavnici civilnog društva i domaći stručnjaci.

LGBT Forum Progres

Zakonom je propisano vođenje posebne evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije. Član 33. nalaže obavezu državnim organima i drugim subjektima da vode posebnu evidenciju o svim slučajevima prijavljene diskriminacije i da podatke blagovremeno dostave Ombudsmanu. Takođe sličnu evidenciju sa istom obavezom dužni su da vode i sudovi, inspekcijski organi i organi za prekršaje.

Odgovorajući podzakonski akt koji prati vođenje evidencije trebao je biti donijet u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona što znači najkasnije do 14. februara ove godine. Do danas to nije urađeno i isključiva je odgovornost organa državne uprave nadležnog za ljudska i manjinska prava.

Vlada Crne Gore je, 17. februara 2011, usvojila Akcioni plan praćenja ispunjavanja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije. U tom, strateškom i obavezujućem, dokumentu predviđen je zadatak: Donošenje podzakonskih akata  za sprovođenje Zakona o zabrani diskriminacije – propisati sadržaj i način vođenja evidencije o svim slučajevima prijavljene diskriminacije i podnijetim tužbama u vezi s diskriminacijom”. Nosilac aktivnosti je Ministrastvo za ljudska i manjinska prava a rok za realizaciju aktivnosti bio je prvi kvartal (strana 25, Akcioni plan za oblast ljudskih prava).

LGBT Forum Progres skreće pažnju da do danas nije donijet Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o svim slučajevima diskriminacije i da niko ne snosi odgovornost što zakonska obaveza i aktivnost iz Akcionog plana nije sprovedena.

U drugom mjesečnom izvještaju o realizaciji obaveza iz Akcionog plana navedene su kontradiktorne i netačne informacije u vezi ovog radnog zadatka. Prvo se kaže da je usvajanje u toku a u narednoj rečenici da je usvojen iako to nije poznato institucijama koje smo kontaktirali (strane 104. i 105. Drugi mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza).

LGBT Forum Progres podjseća da su, po usvajanju Akcionog plana, vodeće ličnosti Vlade više puta ponovile da će tražiti odgovornost onih koji ne izvršavaju blagovremeno postavljene zadatke.

Tražimo od ministra vanjskih poslova i evropskih integracija da obezbijedi odgovoran odnos kompletne državne uprave prema zadacima iz Akcionog plana kao i da se u narednim izvještajima o sprovođenju nalaze tačni i pouzdani indikatori.

Predlažemo da se u izmijenjeni sastav Radne grupe za pisanje ovog Pravilnika uključe i predstavnici civilnog društva i domaći stručnjaci.

LGBT Forum Progres


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...