The Mayor of Kotor Mrs. Marija Maja Catovic spoke today with the executive director of the LGBT Forum Progres Zdravko Cimbaljević on the practice of respecting LGBT rights on the local and state level.

Predsjednica opštine Kotor gospođa Marija Maja Ćatović razgovarala je danas sa izvršnim direktorom LGBT Foruma Progres Zdravkom Cimbaljevićem o praksi poštovanja LGBT prava na lokalnom i državnom nivou.

This is the first official meeting in the history of Montenegrin local government and social life, of a local authority and a transparent LGBT activist.

The Mayor of Kotor was informed in detail about the functioning, work and the first half-year results of a temporary shelter for people who are in conflict with their environment because of their sexual orientation and gender identity. The LGBT Forum Progress highlighted that the very existence of shelters means that no one in Montenegro should tolerate violence and humiliation, and to agree to the loss of dignity because of their homosexual orientation.

Office of the Mayor will appropriately inform the relevant local agencies and services, including local media, about the existence and functioning of the LGBT shelter, so that all known cases from the Municipality of Kotor would be appointed to it. Also, local agencies will be referred, whenever necessary, to establish close communication, programs and service cooperation with LGBT Forum Progress.

It is extremely important to announce that the municipality of Kotor, in accordance with its modest capabilities, will help improving conditions of stay of residents in the LGBT shelterAdmission Director LGBT Forum , which is currently the only publicly declared gay in Montenegro, by the Mayor Catovic, represents a clear support to further improvement of the human rights of all citizens of Kotor, and also of  tolerance and acceptance of LGBT people in the community.

Admission is historic for the fact that is followed by a joint signed statement through which  the mayor and the representative of the LGBT community are pointing towards the common values, inviting LGBT people to freely cultivate their identity, the family to accept LGBT people and allow them a dignified life and the competent authorities to protect LGBT people by a  promoting facts and the truth about sexual orientation and gender identity.

The Announcement is followed by the joint statement.

 

Riječ je o prvom zvaničnom susretu, u istoriji crnogorske lokalne samouprave i društvenog života, jednog lokalnog autoriteta i transparentnog LGBT aktiviste.

Gradonačelnica Kotora detaljno je informisana o funkcionisanju, radu i prvim polugodišnjim rezultatima privremenog skloništa za osobe koje su u konfliktu sa svojim okruženjem zbog svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Iz LGBT Foruma Progres naglašeno je da postojanje skloništa praktično znači da više niko u Crnoj Gori ne treba da trpi nasilje i poniženja i pristaje na gubitak svog dostojanstva zbog svoje homoseksualne orjentacije.

Kabinet gradonačenice na odgovarajući način nadležne lokalne službe i servise, uključujući i lokalne medije, informisaće o postojanju i funkcionisanju LGBT skloništa kako bi u isti blagovremeno bili upućivani svi poznati slučajevi sa područja opštine Kotor. Takođe lokalne službe biće upućene da uvijek kada je to potrebno ostvare blisku  komunikaciju, programsku i servisnu saradnju sa LGBT Forumom Progres.

Izuzezno je važno saopštiti da će optina Kotor, u skladu sa svojim skromnim mogućnostima, pomoći poboljšanje uslova boravaka štićenika/ca u LGBT skloništu. Prijem direktora LGBT Foruma Progres, koji je i trenutno i jedini javno deklarisani gay u Crnoj Gori, od strane gradonačelnice Ćatović, predstavlja jasnu podršku daljem unaprijeđenju ljudskih prava svih građana/ki Kotora, toleranciji i prihvatanje LGBT osoba u lokalnoj zajednici.

Prijem jeste istorijski i po tome što ga prati i zajednički potpisana izjava kojom gradonačelnica i predstavnik LGBT zajednice saopštavaju zajedničke vrijednosti, pozivaju LGBT osobe da slobodno njeguju svoj identitet, porodice da prihvate LGBT osobe i omoguće im dostojanstveni život a nadležne institucije da štite LGBT osobe i promovišu činjenice i istinu o seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu.

Saopštenje prati i zajednička izjava.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...