council_of_europe_logo11Strasbourg, 19.03.2013 – An overflow of xenophobia, intolerance and discrimination inundates cyberspace: Hate Speech online has recently turned into a major form of human rights abuse, with serious consequences both online and offline. Spreading, inciting, justifying or promoting expressions of hatred among young people on internet has become a pressing challenge for today’s societies.

council_of_europe_logo11Strazburg, 19.03.2013-  Previše ksenofobije, netolerancije i diskriminacije preplavljuje sajber prostor. Onlajn govor mržnje se pretvorio u težak oblik zloupotrebe ljudskih prava, sa ozbiljnim posljedicama kako onlajn tako i oflajn. Širenje, podsticanje, pravdanje ili promovisanje govora mržnje među mladima na internetu je postalo veliki izazov za društvo današnjice.

Prejudice based on aggressive nationalism and ethnocentrism, hostility against minorities, bigotry on the grounds of sexual orientation and gender identity, anti-Semitism, misogyny, christianophobia, cyber-bullying, anti-gypsyism and islamophobia: the potential negative impact of online communication on democratic development gives several reasons for concern.

The Council of Europe’s answer to these compelling threats is the Youth project on combating Hate Speech Online, an initiative aiming at fighting racism and discrimination in the online articulation of hate speech, by equipping young people and youth organisations with the competences necessary to recognise and act against such human rights violations.

Bloggers and activists will be trained at the European Youth Centres in Strasbourg and Budapest, with an innovative capacity building approach on activating sane social networks’ communities.

Secretary General Thorbjørn Jagland will be the first to launch the No Hate Speech Movement on Friday, March 22nd, at the Palais de l’Europe (in the foyer of the Hemicycle). The event is open to the accredited press (Live web streaming)

This raise awareness operation to change attitudes and mobilise people to uphold human rights online will be combined with national youth campaigns, starting in 33 Council of Europe member states, with EEA Norway Grants as strategic partner and voluntary contributions from Finland and the French-speaking Community of Belgium.

Source: No Hate Speech Movement 

Predrasude bazirane na osnovu agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, neprijateljstva protiv manjina, needukovanost na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, antisemitizam, mizoginija, hrišćanska fobija, sajber-zlostavljanja, anti-romizam i islamofobija: potencijalni negativni uticaj na onlajn komunikaciju demokratskog razvoja daje nekoliko razloga za zabrinutost.

Omladinski projekat za borbu protiv onlajn govora mržnje  je odgovor Savjeta Evrope na ove ubjedljive prijetnje. Projekat je inicijativa usmjerena na borbu protiv rasizma i diskriminacije u onlajn artikulaciji govora mržnje, putem davanja nadležnosti omladini i omladinskim organizacijama neophodnim  za prepoznavanje i djelovanje protiv takvih kršenja ljudskih prava.

Blogeri i aktivisti će se obučiti u Evropskim Omladinskim Centrima u Strazburu i Budimpešti, sa inovativnim pristupom u izgradnji kapaciteta u aktiviranju zajednice sa zdravim društvenim mrežama.

Generalni sekretar Thorbjorn Jagland će biti prvi koji će pokrenuti Pokret protiv govora mržnje u petak ,22. Marta u palati Evrope (u foajeu Hemicikla(Hemicycle)). Manifestacija je otvorena za akreditovane novinare (Live web streaming).

Manifestacija podstiče svjesnu operaciju koja će promijeniti stavove i mobilisati ljude da podržava onlajn ljudska prava i koja će se kombinovati sa nacionalnim omladinskim kampanjama. Ova operacija će početi u 33 zemlje članice Savjeta Evropa zajedno sa EEA Norveškim donacijama kao strateškim partnerom, i dobiće dobrovoljne priloge od Finske i od zajednice francuskog govornog područja Belgije.

Izvor: No Hate Speech Movement 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...