Zdravko Cimbaljević, Executive Director of „LGBT Forum Progres“ in next three days will attend roundtable organized by Council of Europe Commissioner for Human Rights and European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor nevladine organizacije „LGBT Forum Progres“ naredna tri dana učestvuje na zajedničkom okruglom stolu Agencije EU za osnovna prava (FRA) i Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava o ljudskim pravima transrodnih osoba. Skup koji se održava u Beču, u sjedištu FRA, okupio je predstavnike vlada, nezavisnih institucija i civilnog društva iz 18 evropskih zemalja.

On this event named „Rights to equality, life and security of a person: bringing the gap for transgender people“ will be presented experiances from Montenegro related to treatments of transgender people.

In this year still there is no improvements in treatment of trans people in public health system. LGBT Forum Progres still waits response of Minister of Health dr Miodrag Radunovic about requirements relating to the process of gender confirmation of transgender people (psychotherapy, hormone treatment and surgical operations) included in the healthcare system at the expense of the State fund for health insurance of Montenegro.

Parliamentary Committee of Health, Labour and Social Welfare of Montenegro took positively proposal from the LGBT Forum Progres and concluded that it would be kept in mind when considering proposal in new law on health insurance. The position of transgender people is well covered by the latest report on human rights of „Human Rights Action“ and the rights of these persons will be treated in a special report that Center for Civic Education and LGBT Forum Progress started working together.

The event, held at the expert level, Deputy Ombudsman from Montenegro Marijana Lakovic is also attending from Montenegro to attend. Institution of Ombudsman has been recognized internationally as a very active in promoting, protecting and improving the situation of LGBT people. Local LGBT population, with NGO sector, has high confidence in this national institution.

Na skupu pod nazivom “Prava na jednakost, život i bezbijednost ličnosti: prevazilaženje barijera za transrodne osobe” biće predstavljena crnogorska iskustva u vezi sa tretmanom transrodnih osoba.

U ovoj godini još uvijek nije došlo do napredka u tretmanu transrodnih osoba u javnom zdrastvenom sistemu. LGBT Forum Progres još uvijek čeka odgovor Ministra zdravlja dr Miodraga Radunovića u vezi zahtjeva da trijadni proces rodne konfirmacije transrodnih osoba (psihoterapija, hormonski tretman i hiruška operacija) uvrsti u sistem zdrastvene zaštite na teret Fonda za zdrastveno osiguranje Crne Gore. Parlamentarni Odbor za zdrastvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore se pozitivno odnio prema predlogu iz Progresa i zaključio da će ga imati u vidu pri razmatranju predloga novog zakona o zdrastvenom osiguranju. Položaj transrodnih osoba kvalitetno je obuhvaćen najnovijim izvještajem o ljudskim pravima Akcije za ljudska prava  a prava ovih osoba biće tretirana i u specijalizovanom izvještaju na kojem su zajednički počeli da rade Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres.

Skupu, koji se održava na ekspertskom nivou, iz Crne Gore prisustvuje i zamjenica crnogorskog Ombudsmana Marijana Laković. Institucija Ombudsmana prepoznata je i na međunarodnoj sceni kao veoma aktivna u promovisanju, zaštiti i poboljšanju položaja LGBT osoba. Lokalna LGBT populacija, uz NVO sektor, ima visoko povjerenje u ovu nacionalnu instituciju.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...