The presidents of all municipalities in Montenegro at the beginning of February this year, were informed about the operation of temporary shelters for LGBT people who are in conflict with their families because of their sexual orientation and gender identity.

Predsjednici svih crnogorskih opština još početkom februara ove godine informisani su o postajanju i radu privremenog skloništa za LGBT osobe koje su u konfliktu sa svojom porodicom zbog svoje seksualne orjentacije i rodnog identiteta.

All Montenegrin mayors, including Mayor of Kotor, were informed that the essence of shelters is to provide safe refuge for up to six months, to all persons who in their familiar environment face violence, any kind of discrimination and loss of dignity, or  because of their sexual orientation and gender identity caused the denial  of parental and family support and denied further stay in it.

The existence of the shelter means that no one in Montenegro should  tolerate violence and humiliation, and agree to loss of dignity, just because of their different sexual orientation or gender identity.

As none of them answered to the directed initiatives, the LGBT Forum Progres today repeated the request to all mayors to organize direct reception and conversation.

It is, says LGBT Forum Progress, a unique opportunity to promote the existence and operation of LGBT shelters with the relevant local departments and services and at the same time indicate all known cases with specific areas of the municipality.Also, the support of the Mayor of each individual municipality  is essential for objective reporting and understanding of services and human rights of LGBT people at local level.Many municipalities in recent months have faced natural disasters.

LGBT Forum Progress had a full understanding of the priorities in the field but is now considers that the the more visible contribution of the local leaders to further improve the human rights of all citizens of their municipalities can and should be actualized.LGBT Forum Progress finds that there is no justifiable reason why this NGO should  be discriminated or ignored by the leaders of local governments.

A professional and fair view of the President of municipalities, initiated through the form of action, could significantly improve tolerance and acceptance of LGBT people in the community, improve the human rights culture in our country, act preventively to the possible forms of violence and hatred and encourages acceptance of diversity and to make life and work of LGBT people in each municipality safer and more enjoyable.

LGBT Forum „PROGRESS“ is the only transparent, non-governmental organization that brings together LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) people in Montenegro, and advocates the respect and protection of their human rights and equality in society.

Svi crnogorski gradonačelnici, uključujući i gradonačelnicu grada Kotora, upoznati su da je suština skloništa da pruži sigurno utočište, do šest mjeseci, svim osobama koje se u svom porodičnom okruženju suočavaju sa nasiljem, bilo koje vrste, diskriminacijom i gubitkom dostojanstva ili im je zbog njihove seksualne orjentacije i rodnog identiteta uskraćena roditeljska i porodična podrška i zabranjen dalji boravak u njoj.

Postojanje skloništa praktično znači da više niko u Crnoj Gori ne treba da trpi nasilje i poniženja i pristaje na gubitak svog dostojanstva samo zato što je različite seksualne orjentacije ili rodnog identiteta.

Kako niko od njih nije odgovorio na upućene inicijative, LGBT Forum Progres je danas ponovio zahtjev svim gradonačelnicima za organizovanje neposrednog prijema i razgovora.

To je, ocjenjuje LGBT Forum Progres, jedinstvena prilika da se kod nadležnih lokalnih službi i servisa promoviše postojanje i rad LGBT skloništa i u isti blagovremeno upućuju svi poznati slučajevi sa područja konkretne opštine.

Takođe, podrška svakog predsjednika opštine ponaosob od presudnnog je značaja za objektivno informisanje i razumijevanje kako servisa tako i ljudskih prava LGBT osoba kod lokalnog stranovništva.

Brojne opštine proteklih mjeseci suočile su se sa elementarnim nepogodama. LGBT Forum Progres imao je puno razumijevanje za prioritete na terenu ali sada smatra da se vidljiviji doprinos lokalnih čelnika daljem poboljšanju ljudskih prava svih građana njihovih opština može i treba aktuelizovati.

LGBT Forum Progres ocjenjuje da ne postoji nijedan opravdani razlog zbog kojeg bi ova NVO bila diskriminisana ili ignorisana od strane čelnika lokalnih samouprava. Profesionalan i korektan stav predsjednika opština, kroz inicirane forme akcije, mogao bi značajno da popravi toleranciju i prihvatanje LGBT osoba u lokalnoj zajednici, popravi kulturu ljudskih prava u našoj zemlji, preventivno djeluje na moguće oblike nasilja i mržnje te pomogne prihvatanje svake različitosti a život i rad LGBT osoba u svakoj opštini učini sigurnijim i prijatnijim.

LGBT Forum „PROGRES“ je jedina transparentna nevladina organizacija koja okuplja LGBT (Lezbejske, Gay, Biseksualne, Transrodne) osobe u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje i zaštitu njihovih ljudskih prava i ravnopravnost u društvu.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...