Advisory Committee acting as an advisory body in  planing process and politics implementation of  NGO LGBT Forum Progress.

It gathers individuals working in fields such as science, human rights, gender and identity education, social inclusion, economy, sport, culture, media, and who, through their primary work and engagement, contribute to the mission of LGBT Forum Progress.

Mandate of the Advisory Committee members is for four years, with possibility of re-election.

Members of the Committee are appointed by Governing Board.

Functioning of the Committee is regulated in details by the Rulebook on Committee work.

Membership in Advisory Committee is based on nature of free will and on volunteer basis.

Savjetodavni komitet ima savjetodavnu ulogu u procesu planiranja i implementacije politika NVO LGBT Forum Progres.

Okuplja lica prepoznata u oblasti nauka, ljudskih prava, rodnog obrazovanja i identiteta, socijalne inkluzije, ekonomije, sporta, kulture, medija i koja svojim primarnim radom i angažovanjem doprinose sigurnijem društvu pa time i misiji LGBT Forum Progresa.

Mandat članova/ca Savjetodavnog komiteta traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članove/ice Komiteta promoviše Upravni odbor.

Funkcionisanje Komiteta detaljno je regulisano Pravilnikom o radu Savjeta.

Članstvo u Savjetu je dobrovoljnog i volonterskog karaktera.