imagesLGBT Forum Progress, since its founding in December 2010., continuously works to improve the rights of transgender persons in Montenegro. During two years of intensive work, a successful campaign has been conducted for the change of the Health insurance Law, which now, finally enables the gender confirmation process to be refunded by the State budget in the amount of 80 % of the overall costs. A trans community has been based and the programs in order to increase its visibility have been put in motion.

iimagesLGBT Forum Progres od svog osnivanja, decembra 2010., kontinuirano radi na  unapređenju prava transrodnih osoba u Crnoj Gori. Tokom dvije godije intenzivnog rada uspješno je sprovedena kampanja za izmjenu Zakona o zdrastvenom osiguranju koji je konačno omogućio rodnu konfirmaciju na teret državnog budžeta s iznosom od 80%. Uspostavljena je i trans zajednica te pokrenuti programi jačanja njene vidljivosti i kapaciteta.

Also the cooperation with the trans movements in the region and the world is gradually being developed.

LGBT Forum Progress, meanwhile, has become a full member of the „Transgender Europe” a true pan-European transgender association. Furthermore, quality cooperation has been established with the Montenegrin health authorities. A common thinking and acting exists, with a common goal of making the healthcare system available for all the trans persons.

LGBT Forum Progress happily informs the public that the Law on personal names has been tested in practice. It contains reasonable and supportive solutions for the transgender persons, regardless of the fact whether the medical treatment of the gender confirmation process has been completed or not. We conclude that there are administratively, there are no barriers to the free choice of name.

Transgender person who still has not finalized the process of gender confirmation, has today successfully changed his first personal name. With the respect of the existing regulations the Ministry of Internal Affairs allowed the modification of the first personal name to the Trans man who is biologically born as a female. Real-life experience in the desired gender and modification of the first personal names are important stages in the process of gender confirmation. This person vigorously awaits for the process – hormone therapy and surgical operation to finally begin.

According to data from the LGBT Forum Progress in the last three years two Montenegrin citizens successfully completed the administrative procedures related to the determination of a new identification number and issuing personal documents after the finished sex change procedure. All of them are very satisfied with Montenegrin authorities and with the overall treatment in Ministry of Internal affairs. They point out that the process was efficient and extremely timely with the full confirmation of human dignity.

Trans community today initiated the adoption, under urgent procedure, of amendments to the Law on Identity Cards. Initiatives are addressed to the Minister of Internal Affairs Rasko Konjevic and to the Presidents of the parliamentary committees for gender equality and human rights and freedoms Nada Drobnjak and Dr. Halil Dukovic.

38AB73AB-1CAD-4EB9-B95F-D4D2A2AA5818_mw1024_n_s

Postepeno se razvija saradnja sa trans pokretima u regionu. LGBT Forum Progres u međuvremenu je postao i punopravni član „Trans gender Europe“ istinske panevropske transrodne asocijacije. Kvalitetna saradnja uspostavljena je i sa crnogorskim zdrastvenim
vlastima. Trenutno se zajednički razmišlja i radi na unapređenju pristupačnosti zdrastvenog sistema za sve transrodne osobe.

LGBT Forum Progres zadovoljno obavještava javnost da je u praksi testirao Zakon o ličnom imenu. Riječ je o povoljnim i podsticajnim rješenjima za transrodne osobe, bez obzira da li je završen medicinski tretman prilagođavanja pola rodu. Možemo zaključiti da administrativno ne postoje bilo kakve barijere u pogledu slobodnog izbora imena.

Transrodna osoba, koja još uvjek nije okončala postupak rodne konfirmacije, danas je uspješno promijenila svoje prvo lično ime. Uz uvažvanaje postojećih propisa Ministarstvo unutrašnjih poslova je dozvolilo izmjenu prvog ličnog imena trans muškarcu koji je biološki rođen u ženskom polu. Iskustvo stvarnog života u željenom rodu i izmjena prvog ličnog imena predstavljaju važne faze procesa rodne konfirmacije. Ova osoba odlučno čeka nastavak procesa – hormonsku terapiju i hirušku operaciju.

Prema podacima LGBT Foruma Progres u poslednje tri godine dvoje crnogorskih državljana je uspješno okončalo administrativne procedure u vezi sa određivanjem novog matičnog broja i izdavanjem ličnih dokumenata po izvršenoj promjeni pola. Svi oni jako su zadovoljni odnosom crnogorskih vlasti i ukupnim tretmanom u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ističu da je postupak bio efikasan i krajnje blagovremen uz punu potvrdu ljudskog dostojanstva.

Trans zajednica je danas inicirala usvajanje, po hitnom postupku, izmjena i dopuna Zakona o ličnoj karti. Inicijative su upućene ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću i predsjednicima parlamentarnih odbora za rodnu ravnopravnost i ljudska prava i slobode Nadi Drobnjak i dr Halilu Dukoviću.

38AB73AB-1CAD-4EB9-B95F-D4D2A2AA5818_mw1024_n_s

Zatraženo je da se, po hitnom postupku, iniciraju izmjene i dopune Zakona o ličnoj karti na način što će se građanima koji to žele omogućiti da ne izraze i ne definišu svoj pol odnosno rodni identitet.

Član 6. Zakona definiše obavezne rubrike u obrascu lične karte. Naglašeno je da je jedna od njih i rubrika o polu osobe kojoj se izdaje javna isprava. Zatraženo je da se kroz uvažavanje relevatnih standarda u oblasti ljudskih prava, preporuka Savjeta Evrope u vezi sa izražavanjem rodnog identiteta ali i potreba i zaštite dostojanstva transrodnih osoba omogući da oni koji to ne žele ne opredjeljuju po pitanju pola.

Predlog je da ta rubrika bude prazna ili, kao alternativa, da se potpuno briše iz obrasca lične karte ili da se omogući izjašnjavanje u željenom polu i rodu, bez obzira na fazu započetog postupka rodne konfirmacije.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...