On the proposal of the NGO „LGBT Forum Progress, Institution of Ombudsman forwarded the initiative for adoption of the law of  the same sex partnership to the Parliament of Montenegro.

Na prijedlog nevladine organizacije „LGBT Forum Progres“ instutucija Ombudsmana uputila je inicijativu Skupštini Crne Gore za donošenje Zakona o istopolnoj zajednici. Ombudsmana uputila je inicijativu Skupštini Crne Gore za donošenje Zakona o istopolnoj zajednici.

In the elaboration of the initiative, see appendix, signed by the Deputy Ombudsman Ms. Marijana Lakovic, was given a detailed explanation on needs and basis for  adopting  the proposed regulations, and pointed  to the existing  regulatory framework  as well as relevant  international mechanisms that promote the prohibition of discrimination on any grounds.

Ombudsman’s opinion is that the adoption of the proposed legislation complies with the practice of the European Court of Human Rights, and it would stop discrimination of Montenegrin citizens caused by their sexual orientation and gender identity  and it would continue  adequate fulfillment of obligations of Montenegro on the path of EU accession.

Government of Montenegro has, as a result of negotiations with civil society in October last year formed an expert working group to prepare the analysis of legal regulations in terms of LGBT rights , which has  within the frame of recently introduced conclusions also adopted the conclusion which proposes adoption of the rights of partners  in  same sex partnerships .

LGBT Forum Progress notes that Andorra, Austria, Hungary, Iceland, Luxembourg, Great Britain, Croatia, Slovenia, Sweden, Switzerland , Denmark, Finland, Germany, Czech Republic, Liechtenstein  already have similar laws, and until now a total of seven countries recognize the right of same sex marriage . These are Belgium, Iceland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden.

LGBT Forum Progress sees recognition of same sex partnerships as a transitional solution towards the right to marriage for all citizens of Montenegro, and will promptly initiate a campaign for the appropriate constitutional changes.

The initiative of the Ombudsman institution, signed by Deputy Mrs. Lakovic, reminds that the Constitutional Court of Montenegro among other things, concluded that the provisions of the Family Law is not an obstacle to same-sex community to be legally arranged with a specific regulation, which is confirmed by the comparative experience, and  that by the passing of the aforementioned law ,rights of the extramarital heterosexual community would be equalized with the heterosexual wedlock and thus allow for a smooth coexistence of all citizens who live in Montenegro.

With the existing law practice in Montenegro, same-sex couples who live in the same or substantially similar emotional and economic communities as well as heterosexuals, with no objective and reasonable justification, were put in a much less favorable and legally unprotected position.

The initiative of the Ombudsman points out that there are differences in  treatment and discriminatory attitude towards people because of their sexual orientation as well as the discrepancy between the Montenegrin legislation with relevant international law and jurisprudence that are binding for Montenegro.

LGBT community and civil society institutions welcome the Ombudsman’s overall efforts to improve human rights practices and expect constructive approach of the Montenegrin Parliament and Government.

Zdravko Cimbaljević, Executive Director

 

U obrazloženju inicijative, vidjeti prilog, koju potpisuje zamjenica Ombudsmana gospođa Marijana Laković, dato je detaljno obrazloženje potrebe i osnova za donošenje predloženog propisa te ukazano napostojeći domaći normativni okvir kao i relevantne međunarodne mehanizme koji promovišu zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Mišljenje je institucije Ombudsmana da bi se usvajanjem predloženog zakona ispoštovala praksa Evropskog suda za ljudska prava, obustavila diskriminacija crnogorskih građana i građanki zbog njihove seksulane orjentacije i rodnog identiteta i nastavilo sa adekvatnim ispunjavanjem obaveza Crne Gore na putu pristupanja Evropskoj Uniji.

Vlada Crne Gore je kao rezultat pregovora sa organizacijama civilnog društva oktobra prošle godine  formirala Stručnu radnu grupu za pripremu analize pravnih propisa sa aspekta LGBT prava koja je uokviru, nedavno predstavljenih, zaključaka usvojila i zaključak ukojem predlaže donošenje Zakona o pravima partnera u istopolnim zajednicama.

LGBT Forum Progres podsjeća da slične zakone već imaju Andora, Austrija, Mađarska, Island, Luksemburg, Velika Britanija, Hrvatska,Slovenija, Švedska, Švjacarska, Danska, Finska, Njemačka, Češka i Lihtenštajn dok za sada ukupno sedam zemalja priznaju pravo na brak između istopolnih osoba. To su Belgija, Island, Holandija, Norveška, Porugal, Španija i Švedska.

LGBT Forum Progres priznavanje prava na istopolno partnerstvo prepoznaje kao prelazno rješenje do ostvarivanja prava na brak svim građanima i građankama Crne Gore povodom čega će blagovremeno pokrenuti i kampanju za odgovarajuće ustavne promjene.

U inicijativi institucije Ombudsmana, koju potpisuje zamjenica gospođa Laković, podsjeća se da je Ustavni sud Crne Gore, između ostalog, zaključio da odredbe Porodičnog zakona ne predstavljaju smetnje da se istopolne zajednice pravno urede donošenjem posebnog propisa što potvrđuje i uporedno iskustvo, kao i da donošenjem navedenog zakona prava iz vanbračne heteroseksualne zajednice izjednačila bi se sa vanbračno homoseksualnom i na taj način bi se omogućio nesmetan zajednički život svih građana i građanki koji žive u Crnoj Gori.

Postojećom pravnom praksom u Crnoj Gori istopolni parovi koji žive u istim ili bitno sličnim emocionalnim i ekonomskim zajednicama kao i heteroseksualne osobe, bez objektivnog i razumnog opravdanja, stavljeni su u znatno nepovoljniji i pravno nezaštićen položaj.


Inicijativa Ombudmsmana ukazuje na postojanje razlike u tretmanu i diskriminatorski odnos prema ljudima zbog njihove seksualne orjentacije kao i na neusklađenost crnogorskog zakonodavstva sa relevantnim međunarodnim pravom i sudskom praksom koji obavezuju Crnu Goru.

LGBT zajednica i civilno društvo pozdravljaju ukupne napore institucije Ombudsmana za poboljšanje prakse ljudskih prava i očekuju konstruktivan pristup crnogorskog Parlamenta i Vlade.

Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...