grafiti 00Intolerance, hatred, violence, discrimination, stigmatization and prejudice against various minority groups such as ethnic minorities, people with disabilities and the LGBT community are the modern form of fascism which must resolutely be opposed by the state and all social activists.

grafiti 00Netrpeljivost, mržnja, nasilje, diskriminacija, stigmatizacija i predrasude prema različitim manjinskim grupama kao što su etničke manjine,  osobe s invaliditetom i LGBT zajednica predstavljaju savremeni oblik fašizma kojem se odlučnije moraju suprostaviti država i svi društveni akteri.

Daily exposure to fascism undermines the integrity and dignity of every LGBT person in Montenegro and badly affects their self-esteem, sense of social belonging,  and contributes to living life in fear and invisibility, concealment and suppression of their true identities.

Our society has not yet taken effective enough steps to develop an accurate understanding of sexual orientation and gender identity. Efforts to reduce juvenile homophobia have been completely absent.  These efforts are particularly lagging in academic and educational institutions, among teachers, parents, students and student structures, even including the institution of the Ombudsman. Political forces, including those that represent a democratic alternative to the current government, in various (non-) formal ways, continue to promote stereotypical roles for women and men,  and the idea that variations in sexual orientation are not acceptable. This causes additional concern and fear in the LGBT community.

grafiti 01

International Day Against Fascism is an opportunity for everyone in Montenegro, especially the government, to be called upon the effective integration of universality, interdependence and universality of all human rights policies and practices. This is the only way to ensure the equal enjoyment of all human rights and reduce intolerance and violence in Montenegro, especially strong against the LGBT community.

LGBT Forum Progres call formal and informal supporters’ associations and groups to dialogue with each other. We are confident that this process can help convergence and stop further increases of hate and violence against LGBT people.

grafiti 02

We call on the city authorities, particularly the capital, Podgorica, to remove  graffiti which communicates hatred and promotes violence against LGBT people. Such displays, which if not eliminated, encourages the survival and further development of social homophobia. In the LGBT community, there is an interest to participate in a wider campaign to remove inappropriate content.

Svakodnevna izloženost fašizmu podriva integritet i dostojanstvo svake LGBT osobe u Crnoj Gori i loše utiče na  njihovo samopouzdanje, osjećaj društvenog pripadanja i doprinosi životu u strahu i nevidljvosti, prikrivanju i potiskivanju istinskog identiteta.

grafiti 01

U društvu se još ne preduzimaju dovoljno efikasni napori da se u građanstvu unaprijedi pravilno razumijevanje seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Posebno su nedovoljni napori da se smanji i ublaži maloljetnička homofobija. U tim aktivnostima posebno zaostaju akademske i obrazovne ustanove, nastavničke, roditeljske, studentske i učeničke strukture, uključujući i instituciju Ombudsmana.  Brojne i  ozbiljne političke snage, među kojima  su i one koje se predstavljaju za demokratsku alternativu aktuelnoj vlasti, na različite (ne)formalne načine, promovišu stereotipne uloge za žene i muškarce i ideje o inferiornosti ili superiornosti jedne seksualne orjentacije i jednog pola. To izaziva dodatnu zabrinutost i strah u LGBT zajednici.

grafiti 02

Međunarodni dan borbe protiv fašizma bar je retorička prilika da se svi u Crnoj Gori, a posebno Vlada, pozovu na efikasnije objedinjavanje univerzalnosti, međuzavisnosti i nedjeljovosti svih ljudskih prava u politici i praksi. Samo tako je moguće osigurati jednako uživanje svih ljudskih prava i smanjiti netoleranciju i nasilje koje je u Crnoj Gori posebno izraženo prema LGBT zajednici.

LGBT Forum Progres poziva formalne i neformalne navijačke asocijacije i grupe na međusobni dijalog. Uvjereni smo da taj proces može pomoći međusobno približavanje i zaustaviti dalju ekspanziju mržnje i nasilja nad LGBT osobama.

grafiti 03

Pozivamo gradske vlasti, posebno glavnog grada Podgorice, da razmotre mogućnosti uklanjanja brojnih grafita kojima se saopštava mržnja i promoviše nasilje prema LGBT osobama. Takvi sadržaji, čiji se autori godinama ne procesuiraju, podstiču opstanak i razvoj društvene homofobije. U LGBT zajednici postoji interesovanje za učešće u jednoj široj društvenoj akciji uklanjanja neprimjerenih sadržaja.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...