Speech bubblesLGBT Forum Progres pozdravlja i podržava sve inicijative koje imaju za cilj da se unaprijedi kvalitet rada svih državnih tijela u kojima učestvuje civilno društvo. 

U vezi sa tim apelujemo na Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Koaliciju NVO Saradnjom do cilja da, kao kredibilni i istorijski važni subjekti, pripreme i organizuju okrugli sto, ili seriju javnih događaja, na kojima će se argumentovano govoriti o radu svih državnih i vladinih tijela u kojima učestvuju predstavnici nevladinih organizacija (NVO).

U medijima se uporno proziva samo Savjet za zaštitu od diskriminacije i nekoliko NVO koje u njemu učestvuju. Možda je sve to ispravno i tačno ali onda to treba provjeriti i ustanoviti. Način da se to uradi jeste da se resursi i praksa, pozitivna i negativna, tog Savjeta uporedi s praksom i iskustvom svih drugih vladinih i državnih tijela u kojima učestvuju NVO.

Neophodno je da otvoreno razgovaramo o svim tijelima u kojima učestvuju NVO. Uz Savjet o zaštiti od diskriminacije tema dijaloga trebaju biti Savjet za građansku kontrolu rada policije, Savjet RTCG, Nacionalna HIV Komisija, Savjet za saradnju Vlade i NVO, Savjet Agencije za elektronske medije i sva druga tijela u kojima učestvuju predstavnici NVO.

Uz kvalitetnu pripremu i široko učešće relevantnih NVO stvara se jedinstvena prilika da se dobiju sve potrebne informacije i jezikom činjenica diskutuje u vezi sa imenovanjima, radom, transparetnosti, konsultacijama sa sektorom, efektima, rezultatima, slabostima i finasijama svih tijela u kojima NVO sektor učestvuje. 

To je i prilika da zajednički kreiramo zaključke i preporuke kako bi naša buduća ponašanja učinili profesionalnijim, pravednijim i poštenijim. To je i prilika da napokon u civilnom društvu počnemo razgovarati. Decenijama učimo ostatak društva o onome što nismo nikada primjenjivali, kolektivno, u našim redovima – objektivnom pristupu, demokratiji, konsultovanju, uvažavanju razlika i interesa, razgovoru i saradnji.

LGBT Forum Progres je uvjeren da ova inicijativa ne šteti bilo kome, ne zahtijeva velika ulaganja i da predstavlja dobar, početni, način da počnemo rešavati nagomilane tenzije, sukobe i probleme u NVO sektoru. LGBT Forum Progres će, prošlog mjeseca inicirani dijalog, maksimalno podržati svojim kapacitetima i resursima.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...