nalsovna zbornikZbornik “LGBT prava: Standardi i sudska praksa” zajednički su publikovali Vrhovni sud Crne Gore  i nevladina organizacija LGBT Forum Progres uz podršku Ambasade Sjedinjeneih Američkih država u Podgorici. Urednik i priredjivač zbornika je mr Aleksandar Saša Zeković.

Zbornik “LGBT prava: Standardi i sudska praksa”, osim kratkog pregleda zastupljenih ključnih presuda, čine poglavlja posvećena implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (Ujedinjene Nacije), Evropske konvencije o ljudskim pravima (Savjet Evrope), pravnih tekovina Evropske unije (u svijetlu nadležnosti Evropskog suda pravde) i nacionalnog prava (presude osnovnih sudova u Podgorici i Baru).

Zbornik “LGBT prava: Standardi i sudska praksa” predstavlja svojevrsni pregled, vremenskog i suštinskog, razvoja određenih pojmova vezanih za ljudska prava. Brojna pitanja vezana za prava LGBT osoba, nisu striktno definisana, što ostavlja mogućnost njihovog razmatranja u kontekstu stalnih društvenih promjena i doprinosi boljem razumijevanju tih standarda i njihov dalji razvoj. Posebno je evolucija tih pitanja izražena u razumijevanju pojma nepovredivosti privatnog života, zaštite od diskriminacije i pojma porodice u savremenim društvenim uslovima.

U zborniku je predstavljena pravna praksa kako bi se, kod aktera našeg pravosudnog sistema, ali i kod svih drugih donosilaca odluka i praktičara, unaprijedila informisanost i bolje razumijevanje prava vezanih za seksualnu orjentaciju i rodni identitet. Intencija je da se unaprijedi kvalitet i funkcionisanje pravosuđa u cjelini ali i osnaži ukupan nacionalni institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Funkcija zbornika “LGBT prava: Standardi i sudska prava” je da skrene dodatnu profesionalnu pažnju, svih aktera našeg pravosudnog sistema, na bitne odredbe međunarodnih standarda i odgovarajuću praksu vezanu za njihovu implementaciju.

Cilj zbornika “LGBT prava: Standardi i sudska prava” jeste da podrži stručne praktične obuke, da omogući i podstakne sudije da uzmu u obzir sudsku praksu Evropskog Suda za ljudska prava pri vođenju postupaka i izradi presuda. Vjerujemo da se tako doprinosi snaženju kvaliteta našeg sudskog sistema i povjerenja u njega. To je bio jedan od vodećih ciljeva projekta u sklopu kojeg je publikovan predmetni zbornik.

Projekat “Unapređenje pravosudnog sistema” predstavlja podršku edukaciji o ljudskim pravima s namjerom da se osnaži razumijevanje svih pravnih pitanja vezanih za LGBT prava i poboljša zaštita ljudskih prava  LGBT osoba u domaćoj praksi.

Projekat su, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici zajednički su implementirali Vrhovni sud Crne Gore i nevladina (LGBT) organizacija “LGBT Forum Progres”. Uspostavljena saradnja predstavlja prvi primjer, u zemljama regiona, bliske programske saradnje između sudske vlasti i LGBT zajednice. Vjerujemo da će međusobna iskustva i znanja, stečena kroz realizaciju projekta, postati primjer dobre prakse iz kojeg mogu učiti sudski sistemi i LGBT zajednice u regionu.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...