Bojana Jokić upozorava na visok stepen nepovjerenja LGBT zajednice u policiju i tužilaštvo

Ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji (NVO) LGBT fo­rum Pro­gres to­kom pro­šle go­di­ne ja­vi­lo se 14 žr­ta­va po­ro­dič­nog, vr­šnjač­kog, psi­hič­kog i fi­zič­kog na­si­lja, ali ni­jed­na ni­je pro­blem pri­ja­vi­la nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, sa­op­šti­la je za „Dan” pred­sjed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra te NVO Bo­ja­na Jo­kić. Ona po­ja­šnja­va da su žr­tva­ma ko­je su im se obra­ti­le po­nu­di­li po­moć.

„U ova­kvim slu­ča­je­vi­ma, ka­da žr­tve na­si­lja ne že­le da pre­du­zmu da­lje ko­ra­ke, u oba­ve­zi smo da nji­ho­ve že­lje is­po­štu­je­mo. Na­ža­lost, ova­kvo sta­nje je do­sta pro­ble­ma­tič­no, jer se žr­tve na­si­lja pla­še ne sa­mo od na­sil­ni­ka već i od to­ga da za njih ne­će bi­ti ra­zu­mi­je­va­nja i da im ni­ko ne­će su­štin­ski po­mo­ći ka­da na­si­lje pri­ja­ve. Ve­li­ki je broj onih ko­ji do­đu kod nas u LGBT fo­rum Pro­gres i obra­te nam se za po­moć, ali ne že­le da ih mi on­da po­ve­že­mo sa kon­takt po­li­caj­ci­ma i dru­gim nad­le­žnim or­ga­ni­ma. Upra­vo će fo­kus na­ših ak­tiv­no­sti u 2017. go­di­ni bi­ti rad sa žr­tva­ma na­si­lja i po­li­caj­ci­ma. Niz ak­tiv­no­sti ko­je pla­ni­ra­mo da re­a­li­zu­je­mo u ovom prav­cu su po­dr­ža­ne od Am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) u Pod­go­ri­ci, u sklo­pu pro­jek­ta „Sto­ji­mo za­jed­no – za­šti­ta žr­ta­va na­si­lja“, ko­ji re­a­li­zu­je­mo u sa­rad­nji sa Cen­trom za žen­ska pra­va. Mi smo uvi­jek sprem­ni da sva­ko­ga sa­slu­ša­mo, da­mo sa­vjet i po­mog­ne­mo ko­li­ko mo­že­mo. Ali, na kra­ju da­na, ne­ma­mo mo­guć­nost da žr­tva­ma obez­bi­je­di­mo prav­du i ade­kvat­nu ka­znu za na­sil­ni­ke. Že­lim da ohra­brim sve LGBTIQ oso­be ko­je tr­pe na­si­lje, a po­go­to­vo fi­zič­ko na­si­lje, da nam se obra­te i uz na­šu po­moć pod­ne­su ano­nim­ne pri­ja­ve pro­tiv na­sil­ni­ka. Na­ša je du­žnost da po­mog­ne­mo ko­li­ko god mo­že­mo, i uvi­jek će­mo se tru­di­ti da to ta­ko i osta­ne“ is­ti­če Bo­ja­na Jo­kić.

Ona na­vo­di da se, pra­te­ći sta­nje u obla­sti ljud­skih pra­va i jed­na­ko­sti LGBTIQ oso­ba u 2016. go­di­ni, kao i op­šti na­pre­dak Cr­ne Go­re na tom po­lju, mo­že za­klju­či­ti da je do­šlo do objek­tiv­nih po­ma­ka na­pri­jed. Ipak, ka­ko ka­že, va­žno je i da se uka­že na sve pro­pu­ste i ne­do­stat­ke ko­ji su se do­go­di­li u pro­te­klom pe­ri­o­du.

dr803022017„Pri­je sve­ga, ono što pred­sta­vlja kon­ti­nu­i­ra­ni pro­blem je­ste ve­li­ki jaz iz­me­đu usvo­je­nog za­ko­no­dav­stva i pri­mje­ne istog. Go­di­nu za go­di­nom Cr­na Go­ra usva­ja iz­u­zet­ne za­ko­ne i stra­te­ška do­ku­men­ta, pra­te­ći smjer­ni­ce svih evrop­skih in­sti­tu­ci­ja i ti­je­la, bez sa­gle­da­va­nja mo­guć­no­sti za pri­mje­nu istih. Re­zul­tat ove prak­se je do­veo do to­ga da si­stem sa­da op­stru­i­ra sa­mog se­be, ko­če­ći re­a­lan na­pre­dak i da­ju­ći pred­nost for­mi nad su­šti­nom. Bi­lo da je u pi­ta­nju već usvo­je­na stra­te­gi­ja za una­pre­đe­nje ži­vo­ta LGBT oso­ba u Cr­noj Go­ri, ili pla­ni­ra­ni Za­kon o re­gi­stro­va­nom pa­rt­ner­stvu Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, svje­do­či­mo to­me da je dru­štve­na i po­li­tič­ka kli­ma i da­lje ne­po­volj­na za pu­nu i kva­li­tet­nu im­ple­men­ta­ci­ju ovih do­ku­me­na­ta. Ta­ko­đe, ta­mo gdje po­sto­je iz­u­zet­ni na­po­ri po­je­di­nač­nih mi­ni­star­sta­va, kao što su ak­tiv­no­sti i rad Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, cje­lo­kup­ni apa­rat iz­vr­šne vla­sti po­sta­je pre­pre­ka i si­stem­ski se nji­hov na­pre­dak po­ti­sku­je. Da bi Cr­na Go­ra ade­kvat­no kre­nu­la na­pri­jed, ključ­ni igra­či mo­ra­ju da raz­bi­ju „sta­tus quo” i usu­de se da se bo­re za pro­mje­ne“ na­vo­di Jo­ki­će­va.

Ona is­ti­če da se mo­ra osvr­nu­ti i na pa­si­van pri­stup u ra­du in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma nad­le­žnih za rje­ša­va­nje slu­ča­je­va go­vo­ra i na­si­lja iz mr­žnje po­či­nje­nih nad LGBTIQ oso­ba­ma.

Iako LGBT fo­rum Pro­gres ima iz­u­zet­no kva­li­tet­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa po­li­ci­jom i dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, ve­li­ki broj pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va i da­lje ne bi­va ri­je­šen, ili se pri­ja­vlje­ni vi­do­vi na­si­lja ne tre­ti­ra­ju na ade­kva­tan na­čin. Ova­kva si­tu­a­ci­ja do­vo­di to to­ga da se sve vi­še i vi­še LGBTIQ oso­ba uda­lja­va od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, gu­bi po­vje­re­nje u njih, a sa­mim tim i ne ko­ri­sti sve do­stup­ne me­ha­ni­zme. Umje­sto to­ga, LGBTIQ oso­be se ja­vlja­ju di­rekt­no ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ko­je još uvi­jek mo­ra­ju da bu­du spo­na iz­me­đu žr­ta­va na­si­lja i in­sti­tu­ci­ja ko­je tre­ba da im po­mog­nu“ na­vo­di Jo­ki­će­va.

Osim ri­je­či kri­ti­ke na ra­čun dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, Bo­ja­na Jo­kić ka­že da pro­ble­mi po­sto­je i u ci­vil­nom sek­to­ru.

Pri­mar­na od­go­vor­nost pre­ma lju­di­ma

Bo­ja­na Jo­kić is­ti­če da ak­ti­vi­sti u bor­bi za jed­na­kost LGBTIQ oso­ba i po­što­va­nju pra­va svih lju­di, ima­ju oba­ve­zu i od­go­vor­nost da ra­de stva­ri na pra­vi na­čin, i sa is­prav­nim ci­lje­vi­ma.

Du­žni smo da za­ne­ma­ri­mo sve lič­ne raz­li­ke, ne­su­gla­si­ce i po­gle­de na svi­jet, ka­ko bi­smo po­bolj­ša­li ži­vot LGBTIQ oso­ba, a sa­mim tim po­mo­gli na­pre­dak dru­štva. Na kra­ju da­na, mi ne od­go­va­ra­mo na­šim do­na­to­ri­ma, pa­rt­ne­ri­ma i Vla­di, već lju­di­ma za ko­je se bo­ri­mo. To je stav Pro­gre­sa ko­ji će­mo po­na­vlja­ti bez­broj pu­ta, i ko­ji će no­va upra­va i me­nadž­ment ak­tiv­no za­stu­pa­ti. Ovu pri­li­ku ko­ri­stim i da po­zo­vem ko­le­ge i ko­le­gi­ni­ce i sve ko­ji slič­no raz­mi­šlja­ju da sta­nu sa na­ma, da sta­nu is­pred onih LGBTIQ oso­ba či­ji se glas ne ču­je, i da za njih pro­mi­je­ne ono što ne va­lja u na­šem po­kre­tu. Pro­mje­na iz­nu­tra, ko­li­ko god da je te­ška i po­ne­kad bol­na, nu­žna je da bi do­šlo do pro­mje­ne spo­lja. Haj­de da sa­gle­da­mo svo­je gre­ške, na nji­ma na­u­či­mo, i za­jed­no kre­ne­mo da gra­di­mo bo­lje dru­štvo i bo­lju Cr­nu Go­ru“ za­klju­ču­je Jo­ki­će­va.

Izvor: www.dan.co.me, M.S.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...