Parking-servis-1603-2011-Dragan-Mijatovic-6LGBT Forum Progres” je nevladina organizacija koju okuplja LGBT zajednicu i zastupa njena prava i interese. Kroz svoj angažman LGBT Forum Progres bavi se i drugim društvenim pitanjima kako bi njegovao solidarnost sa ostatkom stanovništva i doprinosio ukupnim političkim, socijalnim i ekonomskim promjenama. U skladu sa tim programskim opredjeljenjem razvija program “Građanska potrošačka kontrola” kojim će se dodatno pokušati zainteresovati pažnja javnosti za funkcionisanje, dostupnost i kvalitet javnih usluga i unaprijediti zaštita potrošačkih prava.

Predmet pažnje je preduzeće “Parking servis” d.o.o. koje je osnovano od strane Glavnog grada Podgorica.

“LGBT Forum Progres” je podnio inicijativu Odboru direktora Parking servisa da se razmotri mogućnost da se na opštim parkiralištima, u svim zonama, cijene parkinga po satu smanje za po 10 centi kao i da tokom vikenda, subota i nedjelja, u periodu subota 00.00 do ponedjeljka do 07.00 sva opšta parkirališta oslobode plaćanja.

Osim upućenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama na inicijativu menadžmenta ovog preduzeća upriličen je, veoma ljubazan i profesionalan, sastanak sa osobljem solidarnog programa “Građanska potrošačka kontrola” koji je pomogao da se bolje razumije poslovanje i osnovanost inicijativa. Većina traženih informacija biće dostupna nakon usvajanja izvještaja o radu od strane Skupštine Glavnog grada koji će sadržati i završni račun. Trenutno nisu pružene informacije  o budžetu  i profitu preduzeća u prošloj godini, troškovima plata, troškovima telefona i reprezentacije.

Trenutno je saopšteno da je profit Parking servisa, ostvaren u 2012. godini, iznosio 21.000 eura i utrošen je za poboljšanje uslova rada i osavremenjivanje opreme preduzeća. U 2013. godini Odbor direktora je održao ukupno 18 sjednica. Članovi ovog tijela mjesečno su primali po 150 eura dok je predsjednica Odbora direktora primala mjesečno po 200 eura. Izvršni direktor društva, prema Ugovoru zaključenim sa Odborom direktora, prima neto platu u iznosu od 926.98 eura dok je njegovo bruto primanje 1448.82 eura. Najmanja neto plata isplaćena u Parking servisu za decembar 2013. godine iznosila je 356.40 eura.

LGBT Forum Progres, pisanom komunikacijom i neposoredno, interesovao se da li je u 2013. godini razmatrana mogućnost smanjivanja cijena parkiranja na opštim parkiralištima u svim zonama. U Parking servisu tvrde da ne postoji ekonomska opravdanost za umanjenje cijena parkinga, navodno, iz više razloga. Tvrde da bi umanjenje cijena dovelo do poremećaja u funkcionisanju preduzeća, “posebno imajući u vidu da sadašnji nivo prihoda jedva obezbjeđuje ostvarenje osnovnih funkcija kao što je redovno servisiranje plata i doprinosa, PDV-a i obaveza prema dobavljacima”.

Predstavnici programa su neposredno informisani da garaže u Podgorici uglavnom nerentabilno posluju. Kazali su da to jedino nije slučaj s garažom u blizni nove zgrade Vlade čije je koriščenje, zbog lokacije, intenzivno.

LGBT Forum Progres će sačekati konačno izjašnjenje Odbora direktora o inicijativi ali konsultovani stručnjaci tvrde da ima osnova za unapređenje dostupnosti usluga parkinga u Podgorici. Dostupnost i korišćenje garaža koje nerantibilno posluju treba povećati kroz snižavanje cijena korišććenja i kroz kreiranje drugih povlastica prema građanima. Takođe, i pored ugroženog standarda stanovništa, za razliku od zemalja regiona, cijene parkinga nisu snižavane. Preusmjeravanje profita, uz smnajivanje plata zaposlenih i preispitivanje broja zaposlenih stvaraju se uslovi za korekciju cijena i povećanje dostupnosti parkiranja u glavnom gradu.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...