dis

LGBT Forum Progres svim osobama s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori i Pokretu OSI čestita 3. decembar – Međunarodni dan OSI.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invalidetotom dodatna je prilika da se javnost i donosioci odluka, na svim nivoima, podsjete na činjenice u vezi sa socijalnim i ekonomskim statusom osoba s invaliditetom.

I pored napretka na planu usvajanja odgovorajućih inkluzivnih politika praksa je i dalje zabrinjavajuća i nedovoljno efikasna. OSI suočavaju se sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju, učešću u javnom životu i odlučivanju. Dodatno zabrinjava pitanje za

poslenosti i siromaštva OSI i njihovih porodica. Servisi prema OSI moraju biti inovirani i unaprijeđeni.

LGBT Forum Progres ocjenjuje neophodnim kvalifikovane OSI učiniti vidljivim u ukupnoj javnoj administarciji i na pozicijama na kojima se donose odluke i kreiraju odgovarajuće politike. Ključno je da se kvalifikovane OSI zaposle na odgovarajućim pozicijama u zdrastvenim i socijalnim službama i servisima, obrazovanju, policiji, implementaciji

nacionalne i lokalnih turističkih politika, sportu i u oblasti zapošljavanja. Time će se osigurati odgovarajući senzibiltet i pobošljati kvalitet, unaprijediti ukupni k

apaciteti javne administracije kao i prava OSI. OSI kadrovski nisu vidljive ni u radu političkih partija. Konsultativni dijalog između svih oblika vlasti i OSI Pokreta mora biti osnažen tim prije što nevladine organizacije OSI predstavljaju najkvalitetniji i najorganizovaniji dio crnogorskog civilnog društva.

LGBT Forum Preogres, preko svog članstva u Savjetu za zaštitu od diskriminacije Vlade Crne Gore, iniciraće izradu odgovarajuće studije o zapošljavanju i učešću OSI u procesima odlučivanja kao i kreiranju i implementaciji konkretnih odgovarajućih afirmativnih mjera.

Dodatno je otežavajući status OSI koje su pripadnici, ujedno, i drugih manjina – bilo jezičkih, etničkih, vjerskih, rodnih ili seksualnih. Neophodno je razviti dodatne mehanizme kako bi se društvo djelotvornije nosilo sa višestrukom diskriminacijom.

Uspostavljanju, razvoju i svakodnevnom radu LGBT Foruma Progres osobe s invaliditetom pružaju izuzetan doprinos. Promovisanje potpune pristupačnosti za OSI, politika ravnopravnosti i zaštita od višestruke diskriminacije sastavni su dio ukupnih programskih težnji LGBT Foruma Progres.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...