Na sastanku koji je održan između predstavnika Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore i LGBT Forum Progresa, posredstvom Zoom platforme, potvrđeni su partnerstvo i saradnja između ove visokoobrazovne ustanove i naše nevladine organizacije, te konkretizovani dalji koraci u kontekstu unaprjeđenja rada FPN-a u odnosu na LGBTIQ zajednicu.

Ispred FPN-a sastanku su prisustvovali doc. dr Vesna Simović Zvicer, prodekanka za nastavu i doc. dr Mehmed Đečević, rukovodilac studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad; dok su ispred LGBT Forum Progresa učešće uzeli John M. Barac, izvršni direktor, Milica Špajak, programska direktorica, mr Vuk Uskoković, autor analize udžbenika na FPN-u i mr Ksenija Rakočević, stručna saradnica.

Tokom sastanka predstavnicima Fakulteta političkih nauka predočene su ključne pojedinosti koje su uočene analizom udžbenika na Fakultetu političkih nauka u kontekstu LGBTIQ zajednice, te je ukazano na one segmente koje je neophodno unaprijediti. Sa velikim zadovoljstvom možemo da konstatujemo da smo od doc. dr Vesne Simović Zvicer i doc. dr Mehmeda Đečevića obaviješteni da su silabusi za pojedine predmete, kao što su Socijalna patologija i Teorija socijalnog rada korigovani na web stranici FPN-a, te da sada reflektuju udžbenike koji se koriste u praksi na ovom fakultetu. Pored toga, obaviješteni smo i da će se pojedinačni udžbenici koji su imali sporne sadržaje povući iz upotrebe, tamo gdje postoje zadovoljavajuće alternative.

Dodatno, pozdravljamo iskazanu spremnost predstavnika Fakulteta političkih nauka da ostvare dublju i sadržajniju saradnju sa LGBT Forum Progresom i LGBTIQ zajednicom u Crnoj Gori, koja će biti na sveukupnu korist svih aktera. LGBT Forum Progres je najavio organizovanje tematskih događaja na FPN-u, čim to dozvole epidemiološki uslovi, te sveobuhvatniju analizu praktičnog rada kako na ovoj fakultetskoj jedinici tako i na cjelokupnom Univerzitetu Crne Gore, čim se za to stvore pretpostavljeni uslovi. Ove inicijative su pozdravljene od strane predstavnika Fakulteta političkih nauka i iskazano je zadovoljstvo što ćemo imati prilike da sarađujemo u budućnosti.

Još jednom se zahvaljujemo upravi Fakulteta političkih nauka na prihvatanju većeg dijela naših preporuka i spremnosti koju su pokazali da na jedan suštinski način unaprijede rad Fakulteta političkih nauka kada su u pitanju LGBTIQ osobe u Crnoj Gori. Takođe se zahvaljujemo i v.f. rektora prof. dr Vladimiru Božoviću na ranije iskazanoj podršci i potpunoj spremnosti za saradnju i partnerstvo sa Univerzitetom Crne Gore. Tekst Analize LGBTIQ tematike u udžbenicima na Fakultetu političkih nauka možete pronaći na ovom linku: https://bit.ly/3fZRfol


Održan prvi Forum protiv mizoginog govora mržnje

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar formirale...