LGBT Forum Progres sa velikim zadovoljstvom objavljuje publikaciju Teatar pravde: istina iza stvarnosti, autora dr iur. Jovana Kojičića, uglednog domaćeg i međunarodnog stručnjaka u oblasti ljudskih prava i LGBTI tematike.

Ova publikacija predstavlja realan pogled na stvarne probleme LGBTI zajednice, koji su i do sada bili u fokusu naših aktivnosti, kao najdugovječnije LGBTI organizacije u Crnoj Gori. Ona takođe objelodanjuje novi koncept zagovaranja, planiranja i aktivnosti, ali i sadržaj strukture svih budućih aktivnosti LGBT Forum Progresa u periodu 2022-2026. godine.

Kroz sadržajnu intersekcionalnu analizu, opis predatorske kulture i Vladinih pristupa, te deset tematskih, analitičkih poglavlja, autor Teatra pravde uspijeva ne samo da ogoli duboke sistemske i sistematske probleme i izvuče njihove korijene, već i da otkrije kompletnu istinu koja se krije iza crnogorske stvarnosti – kroz prizmu LGBTI zajednice – a na način koji se lako može preslikati na druge društvene grupe.

Naslanjajući se na ovako obimnu analizu, u jedanaestom poglavlju postavljamo 12 jasnih zahtjeva, u formi LGBTI Manifesta. Manifest predstavlja novi koncept u pristupu i djelovanju LGBT Forum Progresa, ali i nove mogućnosti za crnogorsku Vladu da unaprijedi oblasti koje su obuhvaćene – prikupljanje podataka, zdravstvena zaštita i socijalna pravda, distributivna pravda, reforma pravosuđa i pristup pravdi, diskriminacija i dr.

Konačno, u dvanaestom poglavlju grupa od 14 međunarodno priznatih profesora, pravnika, javnih ličnosti i branitelja ljudskih prava, objašnjava crnogorske izazove u odnosu na predmetnu studiju, ali i njihova razmišljanja u pogledu potreba u postizanju različitosti i inkluzivnosti na putu evropskih integracija. Dozvolićemo da riječi nekih od njih prenesu suštinu značaja ove publikacije:

Ne možemo da pravimo kompromise po pitanju ljudskih prava. Da bi došlo do promjena, zemlje prvo treba da prepoznaju stvarnu sistemsku slabost, a zatim da kreiraju realističnu mapu puta za rješavanje problema u skladu sa tim. Ako to nije slučaj, problemi će nastaviti da rastu i napreduju.“ – Lenche Ristoska, javna tužiteljka i tužiteljka za vezu u Eurojust-u u Osnovnom javnom tužilaštvu Skoplje

…od najveće je važnosti da postoji politička volja za promjene, da se obezbijedi implementacija čvrstog pravnog okvira i tumačenje normi u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima, koji zahtijevaju adekvatnu obuku pravosudnih profesionalaca.“ – dr Ivana Krstić, profesorica međunarodnih ljudskih prava i direktorica Centra za ljudska prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Kojičićeva knjiga predstavlja jedinstven pristup proučavanju LGBTI problematike u Crnoj Gori koji na vrlo uspio način kombinuje intersekcionalnu teoriju, društvenu analizu i zagovaranje politika; pristup ništa manje učinkovit i obuhvatan s obzirom da se radi o pionirskoj studiji ove vrste kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Sam obim i dubina pitanja koja se obrađuju u ovoj studiji je impresivna: Kojičić uspijeva da koncizno i jasno, i upućujući na najskoriju relevantnu literaturu, provede čitaoca kroz jednu svestranu analizu položaja LGBTI osoba u Crnoj Gori…“ – Vuk Uskoković, MPhil, doktorand na Evropskom univerzitetskom institutu u Italiji

Ova analiza pruža izvanrednu priliku zemljama regiona da sagledaju stvarne (i sistemske) probleme u društvu, da pronađu fokus, a takođe i da nauče kako da poboljšaju i promijene živote ljudi. Lideri u svim sektorima društva moraju javno da priznaju sve slabosti u odnosu na ključne vrijednosti kao što su jednakost, dostojanstvo, ravnopravnost i poštovanje, posebno za one koji mogu da se suoče sa zlostavljanjem, zanemarivanjem i socijalnom isključenošću, kao što je LGBTI zajednica.“ – dr Helmut Graupner, advokat i ko-koordinator Evropske komisije za pravo seksualne orijentacije (ECSOL)

Doktor Kojičić se ni na trenutak ne „skriva“ iza čisto pravničkog tumačenja i deduciranja, niti njegovu platformu čini samo znanje jurisprudenta, već uporno i vješto čitaocu ispostavlja široku paletu socioloških, psiholoških i širih zdravstvenih, opštih društvenih, te na momente i filozofskih znanja, koja pomažu razumijevanju problema i ukrjepljuju autorov argument.“ – mr Andrej Bracanović, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Donja Gorica

Iza pozorišne predstave stoji rukopis. Rukopis prikazuje temu drame, ali ne odražava istinu i ništa osim istine u odnosu na stvarnost. Evo paralele sa zakonom. Ima formalnu stranu i materijalnu ili stvarnu stranu. Na posljednji aspekt prava utiču postojeće društvene norme. Promjene u društvu su uticaj normi. […] Potrebno je vrijeme prije nego što istina iza stvarnosti postane dio pozorišnog rukopisa.“ – dr Håkan Hydén, profesor emeritus na katedri za sociologiju prava na Univerzitetu Lund u Švedskoj

Takozvana „crnogorska kultura“ se može promijeniti ako duboko zaronimo u korijen i probleme, analiziramo ih i uložimo napor da ih promijenimo. Promjena je teška, ali nije nemoguća.“ – Zdravko Cimbaljević, branilac ljudskih prava i ko-osnivač LGBT Forum Progresa

Podaci su od ključne važnosti za razumijevanje stepena do kojeg se LGBTI osobe suočavaju sa takvom isključenošću kako bi se osmislile usluge i primijenile politike koje će obezbijediti da LGBTI osobe uživaju svoja puna građanska prava.“ – dr Ari Shaw, viši saradnik i direktor međunarodnih programa na Williams institutu, UCLA

„…ova publikacija je poklon kreatorima politike u Crnoj Gori koja predstavlja jedinstvenu mapu puta/manifest za sveobuhvatnu reformu koja je zasnovana na dokazima i povezana sa regionalnim i međunarodnim normama i standardima.“ – Kimberley Vance-Mubanga, direktorica međunarodnih programa i partnerstva Egale Canada

Konačno, posebnu zahvalnost iskazujemo i partnerima koji su bili uz nas tokom cjelokupnog procesa – Williams institutu, Egale Canada i Evropskoj komisiji za pravo seksualne orijentacije (ECSOL).


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...