Opšta karakteristika ljudskih prava jeste da su ona univerzalna i nedjeljiva. Kao takva, ona su i multidisciplinarnog karaktera, budući da se poštovanje pomenutih prava može sagledati iz svih aspekata društvenog života. Demokratičnost svake države se ogleda prije svega u odnosu državne  administracije prema marginalizovanim grupama, kao i ekonomsko-društvenom položaju pomenutih grupa, u okviru matične države. Primjer mladića koji  zbog svoje seksualne orjentacije trpi diskriminaciju, a pri tome ne nailazi  na adekvatnu zaštitu institucija sistema u Crnoj Gori, pokazuje suštinsku nespremnost i nezainteresovanost sadašnje državne administracije za rješavanje potreba i zaštitu prava marginalizovanih grupa. U konkretnom slučaju, govorimo o zaštiti LGBT populacije, njihovih ljudskih prava i dostojanstva.

Vlada Crne Gore se usvajanjem Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori za period od 2013. do 2018. godine obavezala da će, između ostalog, pružiti podršku radu LGBT skloništa, u kojem borave osobe odbačene od strane porodice zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Prema informacijama iz  NVO LGBT Forum Progres,  u proteklih godinu i po dana, novac se ne izdvaja za potrebe skloništa. Dakle, sadašnja državna administracija ne poštuje pomenutu Strategiju, čime egzistencionalno ugrožava živote građana i građanki koji su ujedno i  LGBT osobe. Kancelarija za ljudska prava Pokreta za Promjene najoštrije osuđuje ovakav odnos državne administracije prema LGBT osobama i ističe da se preuzete obaveze od strane državnih institucija prema LGBT zajednici moraju ispoštovati. Takođe izražavamo spremnost da, uz poštovanja postojećih kao i  donošenje i sprovođenje  novih zakonskih rješenja,  zajedno sa NVO LGBT Forum Progres, intenzivno radimo na podizanju svijesti građana i građanki naše države o potrebi poštovanja i prihvatanja različitosti. Različitost, kao univerzalna i sveprisutna pojava, mora biti most koji spaja i podiže nivo razumijevanja, tolerancije i ukupnog socio-ekonomskog napretka našeg građanskog društvenog sistema.

Izvor: https://promjene.org 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...