JOKIĆ ZA KODEX: ŽIVOTNI PARTNERI DALEKO OD BRAČNIH DRUGOVA

Prvo i osnovno, kaže Jokić, ovaj Zakon je u fazi izrade i njegov sadržaj se konstantno mijenja i dopunjuje, što dodavanjem novih odredbi, što brisanjem postojećih.

“Na žalost, nesporna činjenica jeste da će životni partneri imati mnogo manji obim prava u odnosu na bračne drugove, prema onome što su principi kojima se vodi resorno ministarstvo. U trenutnom nacrtu, mogu slobodno da kažem, to je nekih 50 procenata manje prava, što u velikoj mjeri obesmišljava ideju i koncept jednakosti svih građana i građanki ove zemlje. Ali, očekujemo da će taj procenat malo da poraste, do kraja procesa izrade Zakona o životnom partnerstvu”, kaže Jokić za Kodex.

Svakako da će moji napori, kao članice Radne grupe i predstavnice LGBT Forum Progresa, biti usmjereni na to da obim prava životnih partnera bude što veći, kako bi mogli da govorimo o suštinskoj zaštiti i prepoznavanju ljudskih prava LGBTIQ zajednice, a ne samo de facto usvajanju jeftine imitacije postojećih evropskih modela zakona o životnim/građanskim partnerstvima, poručuje Jokić.

“Kada govorimo o djeci i usvajanju ili hraniteljstvu, gotovo je izvjesno da životni partneri neće moći da usvajaju djecu, da neće moći da budu hranitelji, kao i da će obim njihovih prava u odnosu na djecu biti veoma mali. U biti, ovaj Zakon životne partnere ne prepoznaje kao porodicu koja je sposobna da formira porodični dom, već samo „kao zajednicu dvije osobe istog pola“, što je krajnje dehumanizujuće za sve istopolne parove u Crnoj Gori, bez obzira na to da li će sklopiti životno partnerstvo ili neće. Slobodno može da se kaže da je ovakvo konstruisanje stvari, kako idejno tako i terminološki, u određenoj mjeri diskriminatorno i protivno onome što je suština porodice i porodičnih odnosa. Nadamo se da će ovakve odredbe, kako ih sada nacrt Zakona postavlja, biti ozbiljno revidirane i adekvatno korigovane”, konstatuje Jokić za Kodex.

Zakon će, kaže Jokić, jasno da navede da nema usvajanja i hraniteljstva, te da će partnerima trebati saglasnost (oba) roditelja u domenu donošenja odluka kada se tiče svakodnevnog života i dobrobiti djece. Dakle, partner osobe koja ima dijete, odnosno koju Ustav vidi kao roditelja, u najboljem slučaju ima status dadilje ili ujne/tetke/strine koja pomaže da se podignu djeca. Ponavljam, ovo je sve u fazi izrade i podložno je korekcijama i promjenama, za koje se nadamo da će da se dese, poručuje Jokić.

Ono što je do sada ozbiljno zanemareno, kaže Jokić, jeste domen zaštite LGBTIQ osoba, odnosno životnih partnera koji odluče da formalno registruju svoje partnerstvo, od institucionalnog i javnog autovanja, te dodatne stigmatizacije i targetiranja.

“Sam čin sklapanja životnog partnerstva, pod okriljem zakona koji je namijenjen isključivo istopolnim parovima, predstavlja čin javnog i institucionalnog autovanja tih parova, kako pred svim institucijama sistema, tako i pred svim privatnim pravnim subjektima sa kojima životni partneri potencijalno dolaze u kontakt. Ne smijemo da zanemarimo činjenicu da je pretpostavka da je neko LGBTIQ osoba dovoljna da izazove ozbiljnu diskriminaciju, a nerijetko i određeni vid nasilja, o čemu može da svjedoči svaka LGBTIQ osoba u Crnoj Gori i širom svijeta. Dakle, možete onda da zamislite količinu diskriminacije i nasilja sa kojima će da se suoče istopolni parovi, onog momenta kada se sazna da su sklopili partnerstvo i da su dio LGBTIQ zajednice”, poručuje Jokić.

Jokić kaže da će ovaj Zakon, kako je sada postavljen, rezultirati targetiranjem i stigmatizacijom LGBTIQ osoba u Crnoj Gori koje sklope životno partnerstvo, što je u suštoj suprotnosti sa postulatima jednakosti, pravne zaštite i garancije bezbjednosti, na kojima počivaju sve pravne države. U društvu u kome je stepen homofobije veoma visok (čak i preko 80 procenata, prema pojedinim istraživanjima) jedan ovakav zakon će da stvori kontra-efekat onome koji je zamišljeno da proizvede, a to je pravno izjednačavanje i zaštita istopolnih parova. Sasvim je jasno da će, u ovakvim uslovima kakvi sada vladaju u Crnoj Gori, LGBTIQ osobe biti obeshrabrene i opravdano zabrinute za svoju bezbjednost ukoliko odluče da sklope životno partnerstvo i preuzmu na sebe rizik javnog i institucionalnog autovanja.

“Smatram da nije suština ovog procesa da dobijemo nešto što će da bude diskriminatorno, što će da „nacrta mete na leđima“ naših građana i građanki, što će da otežava svakodnevni život LGBTIQ osobama i što će da smanji broj sveukupnih korisnika/ca Zakona, odnosno registrovanih parova u Crnoj Gori. Sigurno je da Vlada Crne Gore ne želi da svaki registrovani par bude prinuđen da nakon mjesec ili dva potraži azil na zapadu, te se nadam da će ovom pitanju veoma ozbiljno da pristupi i prepozna njegov značaj”, poručuje Jokić.

Zbog svega toga, kaže Jokić, veoma je važno da u komentarisanje ovog Zakona, kada se on nađe na javnoj raspravi, budu uključena cjelokupna javnost – građani/ke, organizacije civilnog društva, nezavisne institucije, i svi drugi koji mogu da doprinesu njegovom kvalitetu.

Moramo da pokažemo kao društvo, poručuje Jokić, da uvažavamo jednakost svih građana ove zemlje, bez obzira da li smatrali da oni trebaju ili ne trebaju da imaju bilo kakva prava.

Originalni tekst objavljen na portalu Kodex.me: http://kodex.me/clanak/164017/zivotni-partneri-daleko-od-bracnih-drugova

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni

REZULTATI ISTRAŽIVANJA: LGBTIQ ZAJEDNICA U OČIMA PREDSJEDNIČKIH KANDIDATA – POLITIČKE KALKULACIJE ILI ISKRENA PODRŠKA?

Veliko nam je zadovoljstvo da sa vama podijelimo rezultate nacionalnog istraživanja pod nazivom „Crnogorska LGBTIQ zajednica u očima predsjedničkih kandidata/kinja“, u formi istraživačkog Izvještaja koji se nalazi u prilogu. Ovaj Izvještaj predstavlja rezultat veoma uspješnog procesa prikupljanja, obrade i analize podataka, koje smo direktno i indirektno prikupili od predsjedničkih kandidata/kinja.

korica1fin

Cilj ovog istraživanja jeste da svim LGBTIQ osobama u Crnoj Gori pruži objektivan, nepristrasan i činjenični pregled stavova i mišljenja predsjedničkih kandidata/kinja, u domenu pitanja od značaja za LGBTIQ osobe u Crnoj Gori. Rezultati ovog istraživanja ni na koji način ne mogu da se tumače kao podrška ili nedostatak podrške za bilo kojeg kandidata/kinju, već isključivo i jedino kao sredstvo informisanja i sagledavanja svih činjenica, kroz prizmu LGBTIQ zajednice.

Od ukupno sedam kandidata/kinja kojima je upitnik dostavljen, svoje odgovore su dostavili Bojanić Mladen, Dedeić Dobrilo, Đukanović Milo i Vuksanović Draginja. Svoje odgovore nisu dostavili kandidati Kalač Hazbija, Milačić Marko i Miličković Vasilije.

„Zamisao koja stoji iza ovog cjelokupnog procesa jeste upravo da se svim LGBTIQ osobama predoče činjenice, u formi detaljnog izvještaja, sa svim pratećim analizama i obradama, kako bi mogli da donesu informisanu odluku prilikom izbora kandidata/kinje na predsjedničkim izborima. Dodatno, zaista moramo da naglasimo da je ovo istraživanje prvo ove vrste u Crnoj Gori, kako zbog obima i dosega, tako i zbog činjenice da će istim procesom biti obuhvaćeni i lokalni izbori u Podgorici, kao gradu sa najviše stanovnika u Crnoj Gori. Oba istraživanja se realizuju u saradnji sa našim partnerima iz nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar, koja je prepoznala njihov značaj i korisne efekte koje će da imaju po LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori.“Bojana Jokić, predsjednica LGBT Forum Progresa.

Zaključci do kojih je istraživački tim nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar došao su sledeći:

1. Uprkos činjenici da se LGBTIQ vezana tematika može pronaći u programskim dokumentima partija, odnosno programima predsjedničkih kandidata/kinja, kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu, primjećeno je da su se svi predsjednički kandidati, u svojim javnim obraćanjima, na konvencijama, prilikom davanja izjava različitim medijima, u političkim debatama i drugim formama komunikacije sa javnošću uzdržali od direktnog pominjanja LGBTIQ osoba ili tematike.

2. Određeni kandidati/kinje su tokom svojih javnih obraćanja pozivali su na poštovanje ljudskih prava, obuhvatajući i pobrojavajući većinu manjinskih i ugroženih grupa, pritom u potpunosti ignorišući LGBTIQ populaciju.

Ovo uzdržavanje jasna je indikacija da se LGBTIQ osobe od strane predsjedničkih kandidata, ne samo ne prepoznaju kao potencijalno glasačko tijelo, već se, naprotiv, prepoznaju kao potencijalna prepreka i da mogu proizvesti gubitke određenih slojeva glasačkog tijela. Ovakav strah predsjedničkih kandidata/kinja dovodi do političkih kalkulacija, koje dovode do kretanja linijom manjeg otpora, odnosno isključivanja LGBTIQ osoba iz javnog diskursa.

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018S

3. Dodatna komponenta koja je prepoznata u samoj analizi predsjedničkih kampanja jeste otvorenost pojedinih kandidata/kinja u zastupanju ideja ograničavanja prava LGBTIQ zajednice na slobodno okupljanje, organizovano djelovanje, pravo na regulisanje istopolnih zajednica, kao i određenih pitanja koja još uvjek nisu otvorena među crnogorskim LGBTIQ pokretom, kao što su pitanja usvajanja djece ili hraniteljstva.

4. Prilikom razmatranja sadržaja programa predsjedničkih kandidata/kinja, primjećeno je da nijedan predsjednički kandidat/kinja nije uvidio važnost obrazovanja kao proaktivnog načina djelovanja na smanjenje društvene marginalizacije manjinskih grupa, uključujuči i LGBTIQ zajednicu. Dodatno primjetno je da nijedan predsjednički kandidat/kinja u sklopu svog programa, odnosno javnih izlaganja, nije tretirao tematiku vršnjačkog nasilja, kojem su mladi pripadnici LGBTIQ zajednice posebno podložni.

5. Istraživački tim je prilikom analize kampanja uočio da nije bilo otvorenih i javno autovanih LGBTIQ osoba u samim kampanjama, bilo direktno, bilo kroz promotivne spotove, ili u bilo kojoj drugoj formi angažovanja u kampanjama. Ovim se takođe uviđa i dalje prisutan, već pomenuti otklon političkih partija, struktura i asocijacija da omoguće direktnu participaciju LGBTIQ osoba u politici. Sama činjenica da tri od ukupno sedam kandidata uopšte nisu dostavili svoje odgovore ukazuje na nespremnost političkih lidera za uključenje LGBTIQ osoba, kako u politički diskurs, tako i u javni život u Crnoj Gori.

6. Od svih analiziranih programa, LGBTIQ osobe se direktno pominju samo u jednom slučaju u pozitivnom smislu, dok se u programu jednog političkog kandidata LGBTIQ vezana tematika pominje u negativnom kontekstu, odnosno u kontekstu zabrane ili ograničavanja prava LGBTIQ zajednice. U dodatnom medijskom obraćanju jednog predsjedničkog kandidata pominje LGBTIQ vezana tematika i osobe se takođe pominju u negativnom kontekstu. U sklopu analize ostalih kandidata nema pominjanja LGBTIQ osoba u direktnom kontekstu.

Svjesni činjenice da je prvi korak u rješavanju problema upravo njegovo prepoznavanje, nadamo se da će ovo istraživanje i sveukupan izvještaj biti ne samo korisna alatka svim LGBTIQ osobama u Crnoj Gori prilikom njihovog odabira kandidata/kinje na izborima, već i podsjetnik da se inkluzivno društvo ne može graditi bez punopravnog učešća svih građana/ki.

Nacionalno istraživanje „Crnogorska LGBTIQ zajednica u očima predsjedničkih kandidata/kinja“ i prateći istraživački Izvještaj su podržani od strane organizacije ILGA-Europe, u sklopu njihovog Creating Opportunities programa. Mišljenja, ocjene, zaključci i iznesene preporuke su djelo autora, i ne odražavaju obavezno zvanične stavove donatora.

Izvještaj možete pronaći OVDJE.

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni

LGBTIQ ZAJEDNICA U OČIMA PREDSJEDNIČKIH KANDIDATA/KINJA – JAVNO ISTRAŽIVANJE

MNE rainbowUoči predstojećih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uputile su danas upitnik svim pojedincima koji su predali svoju kandidaturu za Predsjednika/cu Crne Gore. Ovaj upitnik je dio istraživanja koje ove nevladine organizacije sprovode u cilju prikupljanja informacija koje su od značaja za sve LGBTIQ osobe u Crnoj Gori; a koje se tiču stavova, mišljenja i viđenja predsjedničkih kandidata/kinja o LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori.

Upitnik je, u elektronskoj formi, upućen sledećim kandidatima/kinjama: (abecednim redom)

  1. Bojanić Mladen,
  2. Dedeić Dobrilo,
  3. Đukanović Milo,
  4. Kalač Hazbija,
  5. Milačić Marko,
  6. Miličković Vasilije, i
  7. Vuksanović Draginja.

Uz sami upitnik, kandidatima/kinjama su dostavljene i detaljne instrukcije vezane za popunjavanje upitnika, kao i objektivni rok od 7 (sedam) dana (zaključno sa 04.04.2018.) da dostave svoje odgovore. Nakon isteka ovog roka, svi pristigli odgovori će biti analizirani i statistički obrađeni, te pretočeni u detaljan Izvještaj koji će zatim biti podijeljen sa crnogorskom i međunarodnom javnosti. Izvještaj će da sadrži pojedinačne odgovore svih kandidata/kinja, kao i statistički pregled obrađenog materijala.

Svi kandidati/kinje koji svoje odgovore ne budu dostavili u navedenom roku ili budu odbili da daju ste će, u Izvještaju, pored svog imena da imaju oznaku „Odbio/la da učestvuje“, sa objašnjenjem da kandidat/kinja nije želio/željela da sarađuje. Dodatne informacije o aktivnostima kandidata/kinja u kontekstu ovog upitnika će blagovremeno da budu podijeljene sa crnogorskom javnošću.

Moramo da naglasimo da su sve LGBTIQ osobe u Crnoj Gori, koje imaju pravo glasa, potencijalni glasači bilo kog od predsjedničkih kandidata/kinja, te da je od izuzetno velikog značaja da se na adekvatan način LGBTIQ zajednica uvaži i da se svi naši problemi nađu na dnevnom redu kandidata/kinja, kako bi se pronašla zajednička i održiva rješenja. S tim na umu, nadamo se potpunom odzivu svih kandidata/kinja, koji će ispunjavanjem ovog upitnika uistinu pokazati svoju političku i građansku zrelost i odgovornost.

Dodatno, svjesni smo činjenice da pojedini kandidati/kinje nemaju LGBTIQ zajednicu kao fokus svojih političkih programa, ili možda ne gledaju blagonaklono na probleme i potrebe LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, ali ih upravo zbog prevazilaženja tog jaza pozivamo da iznesu svoja mišljenja i komentare upravo kroz popunjavanje ovog upitnika.

Konačno, ovom prilikom najavljujemo da će, pored predsjedničkih izbora, LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar vršiti istraživanje među svim izbornim listama koje budu formirane i predate za lokalne izbore u Podgorici, takođe u kontekstu LGBTIQ zajednice. Obje navedene aktivnosti se realizuju uz podršku međunarodne organizacije ILGA-Europe.

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar

Upitnik možete pronaći OVDJE.

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni

TRADICIONALNA PODRŠKA OSMOMARTOVSKIM PROTESTIMA

Od prvog dana svog osnivanja, nevladina organizacija LGBT Forum Progres je snažno zagovarala građanski aktivizam širokog spektra, što se, između ostalog, ogledalo u redovnoj i predanoj podršci našeg kolektiva brojnim građanskim okupljanjima i protestima.

U tom duhu, sada već tradicionalno, i ove godine smo, kao kolektiv, izašli na osmomartovske proteste u Podgorici, i time pružili podršku svim ženama u Crnoj Gori i borbi za njihovu jednakost, dostojanstvo i puna prava. Kao organizacija koja okuplja veliki broj lezbejki, biseksualnih, trans i kvir žena iz Crne Gore, sa posebnim zadovoljstvom smo prošetali za sve njih koje trpe velike količine homo/bi/transfobije, diskriminacije, nasilja i odbacivanja.

U nastavku možete da pogledate atmosferu sa protesta.

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni

IN MEMORIAM – ELMIR ĐOKOVIĆ

memoriam elmir

Sa velikom tugom i bolom u srcima se opraštamo od našeg kolege i dragog prijatelja Elmira Đokovića, koji je preminuo juče u Podgorici nakon kratke i teške bolesti.

Otišao je divan kolega i prijatelj, čiji će dragi lik, izuzetan duh i dobrota ostati zauvijek sa nama. Pamtićemo ga kao predanog i neumornog borca za ljudska prava, vrsnog autora i intelektualca, te svojevrsnu očinsku figuru mnogim mladim LGBT osobama u Crnoj Gori.

Dragi Elmire, hvala što si bio nezamjenjiv dio našeg kolektiva više od šest godina i hvala na svemu što si nas naučio i životnom iskustvu koje si dijelio sa nama.

Počivaj u miru i neka ti je laka crna zemlja.

Tim LGBT Forum Progresa

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni

ROPSTVO 21. VIJEKA I POSLJEDICE INSTITUCIONALNE HOMOFOBIJE

Nevladinoj organizaciji LGBT Forum Progres obratio se njen dugogodišnji član iz Podgorice, sa zahtjevom za pružanjem pravne pomoći i zaštite, a povodom slučaja koji je trajao u periodu od septembra 2017. godine do januara 2018. godine. U pomenutom periodu mladić je, kako je naveo, trpio kontinuirano zatočeništvo, seksualno zlostavljanje, izgladnjavanje i svakodnevne prijetnje smrću.

Prema navodima mladića, slučaj počinje u septembru 2017. godine, kada se dogodio prvi kontakt sa izvjesnim E.G. sa Kosova, putem društvene mreže „Facebook“. Nakon inicijalne, prijatne komunikacije, mladić pristaje na sastanak sa E.G. u Podgorici. Poslije upoznavanja i provedenog zajedničkog vremena, E.G. predlaže mladiću da pođe sa njim na jednodnevni izlet do Peći, kako bi proveli još zajedničkog vremena i bolje se upoznali. Nakon odlaska na put, stvari zauzimaju gotovo nevjerovatan obrt.

Naime, kako mladić navodi, na samom putu do Peći, E.G. je fizički nasrnuo na mladića, tjerajući ga da proguta tablete njemu nepoznate sadržine. Mladić je ubrzo nakon toga izgubio svijest i probudio se sledećeg dana u njemu nepoznatom stanu u Peći. U ovom periodu, E.G. mu obznanjuje da je mladić tada u njegovom zatočeništvu i da će morati raditi sve što od njega bude traženo, pod prijetnjama smrću. Mladić je potom transportovan u Đakovicu, u iznajmljeni stan, u kojem je bio zatvoren i prinuđen da ostane u periodu od gotovo pet mjeseci. U toku ovog perioda, E.G. je posjećivao mladića, fizički i seksualno ga zlostavljajući, nanoseći mu povrede nožem u predjelu grudi, i stomaka, izgladnjavajući ga i uskraćujući mu pravo na slobodno kretanje. Prema navodima mladića, E.G. je posjedovao i pištolj kojim mu je prijetio, te mu je u više navrata prijetio da će ga udaviti u obližnjoj rijeci. Mladić, svjestan situacije u kojoj se nalazio, kao i ozbiljnosti i ostvarivosti prijetnji, bio je prinuđen da radi sve što mu se kaže iz straha za sopstveni život.

U januaru 2018. godine, kako mladić navodi, po prijavi komšija iz stana u kojem je bio zatočen, kosovska policija provaljuje u stan i odvodi mladića u policijsku stanicu na uzimanje izjave. Međutim, situacija doživljava još jedan obrt, jer, kako je mladić izjavio, policijski službenici, nakon uzimanja izjave od njega, shvativši da je isti pripadnik LGBTI zajednice, fizički nasrću na mladića. Četiri policajca su ga potom tukli podsmijevajući mu se, i odbili su da zaprime izjavu i da uzmu slučaj u razmatranje. Ovom prilikom su ga udarali zatvorenim i otvorenim pesnicama u predjelu glave, stomaka i grudnog koša.

Po izlasku iz policije, mladić napušta Kosovo i vraća se u Crnu Goru, gdje je tražio pomoć nevladine organizacije LGBT Forum Progres. Pravna i psiho-socijalna pomoć mu je pružena odmah i uspostavljena je kvalitetna i temeljna saradnja sa Upravom Policije, putem kontakt policijskog službenika za rad sa LGBTIQ zajednicom.

Predsjednica LGBT Forum Progresa, Bojana Jokić, navodi: „Kao jedan od najozbiljnijih i najzahtjevnijih slučajeva sa kojim je NVO LGBT Forum Progres imala prilike da se bavi, slučaj ima više elemenata i djelova. Prvi i najočigledniji je slučaj više kombinovanih krivičnih djela, važećih kako u Crnoj Gori kao i na Kosovu, koji predstavljaju ozbiljno kršenje više međunarodno priznatih dokumenata, kao što su Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te Konvencija o sprječavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Nevjerovatna je činjenica da danas, u 21. vijeku, imamo očigledne i teške primjere ropstva.  Drugi, podjednako važan aspekt slučaja jeste izuzetno izražen problem institucionalne homofobije, koji vidimo na primjeru kosovskih policijskih službenika, koji su odbili da stanu u odbranu mladića, već su ga oni dodatno ponižavali i fizički nasrtali na njega uslijed njegove etničke pripadnosti kao i činjenice da je dio LGBTIQ zajednice.“

LGBT Forum Progres je zadovoljan ostvarenom komunikacijom sa crnogorskom Upravom policije, iz koje nam je saopšteno da je slučaj  ozbiljno shvaćen, da je ostvarena komunikacija sa Interpolom i da se na rješenju slučaja i privođenju počinilaca radi. LGBT Forum Progres nastaviće sa pružanjem pravne i psiho-socijalne podrške mladiću, te će blagovremeno obavijestiti crnogorsku javnost o rezultatima policijskih i istražnih radnji u ovom slučaju.

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni

Publikacija “Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori – primjeri iz prakse”

Veliko nam je zadovoljstvo da objavimo publikaciju Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori – primjeri iz prakse.

Korica - naprijed

Ova publikacija je proizvod partnerstva i zajedničkog djelovanja nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i Centar za ženska prava, a u sklopu projekta “Stojimo zajedno – poboljšanje zaštite žrtava nasilja”. Projekat je realizovan uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije Crne Gore.

Ono što je specifično za ovu publikaciju jeste da su po prvi put u Crnoj Gori istovremeno i paralelno obrađivani slučajevi nasilja nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovanog nasilja, te date konkretne preporuke nastale na osnovu sagledavanje sveukupnog problema nasilja nad ovim grupama. Metodološki, knjiga je podijeljena u dvije cjeline koje prate registrovanje slučajeva nasilja i diskriminacije, kako za rodno zasnovano nasilje tako i za nasilje zasnovano na seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu. Prikupljena građa, u kojoj je sadržan opis slučajeva, zajedno sa komentarima autora, kao i citatima i fusnotama iz originalne dokumentacije slučajeva predstavlja nastavak i doprinos seriji publikacija prikupljanja podataka, koju partnerske organizacije vrše unazad nekoliko godina.

Publikaciju Nasilje nad LGBTIQ osobama i rodno zasnovano nasilje u Crnoj Gori – primjeri iz prakse možete pronaći na sledećem linku: http://media.lgbtprogres.me/2018/01/Nasilje-nad-LGBTIQ-osobama-i-rodno-zasnovano-nasilje-u-Crnoj-Gori-primjeri-iz-prakse_web.pdf 

Share
Posted in Novosti | Komentari isključeni