ODRŽAN TRENING POLICIJSKIH SLUŽBENIKA/CA ZA RAD SA LGBTIQ ŽRTVAMA NASILJA U NIKŠIĆU

Nikšić, 15.02.2017.

NVO LGBT Forum Progres, u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, Upravom Policije, Centrom bezbjednosti Nikšić i NVO LGBTIQ Socijalni Centar održao je u Nikšiću prvi trening za policijske službenike/ce na temu nasilja nad LGBTIQ osobama i rada sa žrtvama nasilja.

Trening se realizovao u sklopu projekta „Standing together“, koji NVO LGBT Forum Progres realizuje u partnerstvu sa NVO Centar za ženska prava, a pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

trening3

Događaju je prisustvovalo 15 pripadnika/ca Centra bezbjednosti Nikšić, koji do sada nisu imali prilike da pohađaju slične treninge. Sam trening sastojao se od 4 tematske oblasti i omogućio je policijskim službenicima/ama da na razumljiv, temeljan i praktičan način čuju o svakodnevnim, stvarnim problemima LGBTIQ osoba, vidovima nasilja koje trpe i najboljim načinima kako se protiv nasilja boriti, te da dobiju i praktične savjete kako da postupaju u situacijama kada im se javi LGBTIQ osoba koja je pretrpjela nasilje.

„Vjerujete li da će stanje u Nikšiću ikada moći da se promijeni?“ pitala je jedna od učesnica treninga. „Da. Apsolutno. Ne potcjenjujte svoj grad. Ne sumnjajte u sposobnost nikšićana da budu ljudi i prihvate promjene i sve različitosti. Da u ovom gradu nema potencijala i kapaciteta za razvoj, mi danas ne bi bili ovdje“, odgovorio je jedan od trenera.

Obrađivanje tematske cjeline obuhvatile su kako teorijsko znanje tako i praktične elemente koje će policijski službenici/ce imati prilike upotrebiti u svom budućem radu, a koje su im prenijeli iskusni aktivisti, sa velikim iskustvom u borbi protiv nasilja i psihologiji, kao i Kontakt policajac za LGBTIQ osobe iz Podgorice.

Predsjednica LGBT Foruma Progres, Bojana Jokić, pri otvaranju treninga naglasila je da „je od izuzetnog značaja što se trening ovog tipa održava upravo u Nikšiću, što pokazuje da je ovaj grad spreman da prihvati različitosti i sve svoje građane. Naša seksualna orijentacija ili rodni identitet nas ne čine ništa drugačijim; svi smo mi jednako ljudi sa realnim problemima i životima.“ Jokić je još dodala da „smo izuzetno zahvalni svim današnjim predavačima, kao i svima vama što ste pokazali spremnost i volju i hrabrost da dođete i proširite svoje vidike i naučite kako da pomognete ljudima na što bolji način.“

trening2

U planiranju ovog treninga je jednako učestvovala i uprava Centra bezbjednosti Nikšić, i ovom prilikom im se iskreno zahvaljujemo što su nam bili partneri i podrška, i što su na sebe preuzeli da za trening izaberu ljude kojima će trening biti najkorisniji. Dodatno se zahvaljujemo i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, kao i Ambasadi SAD u Podgorici, bez čije podrške ovaj događaj ne bi bio moguć.

Na samom kraju, posebno i od srca se zahvaljujemo i svim policajcima i policajkama koji su bili dio treninga, otvoreno i bez predrasuda postavljali pitanja i učestvovali u svim aktivnostima. Sigurni smo da će nakon ovog treninga LGBTIQ osobe imati kome da se jave u CB Nikšić i budu sigurni da će njihovi problemi biti shvaćeni i adekvatno procesuirani.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

TIM LGBT FORUMA PROGRES UČESTVOVAO NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI U BEOGRADU

Beograd, 10.02.2017.

20170210_125532

Tim nevladine organizacije LGBT Forum Progres učestvovao je na regionalnoj konferenciji pod nazivom „Napredni treninzi za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“, koja je održana 10.02. u Beogradu. Domaćin i organizator konferencije je bila Asocijacija Duga iz Šapca.

Dio konferencije, koja se održavala u Palati Srbije, bio je posvećen i završetku projekta „Podizanje kapaciteta omladinskih radnika za rad sa LGBT+ osobama“, kao i prezentaciji priručnika koji je rezultat rada na ovom projektu. Podsjećamo, ovaj projekat je sprovodila Asocijacija Duga, dok su partneri bile nevladine organizacije iz regiona: LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai iz Hrvatske, Subverzivni Front iz Makedonije i Ustanova za zaštitu ljudskih prava Independent iz Bosne i Hercegovine.

20170210_125524

Pored Bojane Jokić, koja je ispred LGBT Foruma Progres učestvovala u glavnoj diskusiji, konferenciji su prisustvovali i izvršni direktor organizacije, predsjednica Savjeta, kao i nekoliko volontera/aktivista Progresa. Tim LGBT Foruma Progres je dan prije same konferencije iskoristio da se sretne sa predstavnicima/ama kako srbijanskih tako i regionalnih organizacija, te sa njima razgovara o budućoj saradnji, povezivanju i razmjeni znanja i iskustava. Cijenimo da će krajnji rezultati tih razgovora pozitivno da utiču na LGBTIQ zajednicu u Crnoj Gori, te da će planirana saradnja itekako da poboljša kvalitet njihovog života.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

POMOĆ NVO TRAŽILO 14 ŽRTAVA NASILJA

Bojana Jokić upozorava na visok stepen nepovjerenja LGBT zajednice u policiju i tužilaštvo

Ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji (NVO) LGBT fo­rum Pro­gres to­kom pro­šle go­di­ne ja­vi­lo se 14 žr­ta­va po­ro­dič­nog, vr­šnjač­kog, psi­hič­kog i fi­zič­kog na­si­lja, ali ni­jed­na ni­je pro­blem pri­ja­vi­la nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, sa­op­šti­la je za „Dan” pred­sjed­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra te NVO Bo­ja­na Jo­kić. Ona po­ja­šnja­va da su žr­tva­ma ko­je su im se obra­ti­le po­nu­di­li po­moć.

“U ova­kvim slu­ča­je­vi­ma, ka­da žr­tve na­si­lja ne že­le da pre­du­zmu da­lje ko­ra­ke, u oba­ve­zi smo da nji­ho­ve že­lje is­po­štu­je­mo. Na­ža­lost, ova­kvo sta­nje je do­sta pro­ble­ma­tič­no, jer se žr­tve na­si­lja pla­še ne sa­mo od na­sil­ni­ka već i od to­ga da za njih ne­će bi­ti ra­zu­mi­je­va­nja i da im ni­ko ne­će su­štin­ski po­mo­ći ka­da na­si­lje pri­ja­ve. Ve­li­ki je broj onih ko­ji do­đu kod nas u LGBT fo­rum Pro­gres i obra­te nam se za po­moć, ali ne že­le da ih mi on­da po­ve­že­mo sa kon­takt po­li­caj­ci­ma i dru­gim nad­le­žnim or­ga­ni­ma. Upra­vo će fo­kus na­ših ak­tiv­no­sti u 2017. go­di­ni bi­ti rad sa žr­tva­ma na­si­lja i po­li­caj­ci­ma. Niz ak­tiv­no­sti ko­je pla­ni­ra­mo da re­a­li­zu­je­mo u ovom prav­cu su po­dr­ža­ne od Am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) u Pod­go­ri­ci, u sklo­pu pro­jek­ta „Sto­ji­mo za­jed­no – za­šti­ta žr­ta­va na­si­lja“, ko­ji re­a­li­zu­je­mo u sa­rad­nji sa Cen­trom za žen­ska pra­va. Mi smo uvi­jek sprem­ni da sva­ko­ga sa­slu­ša­mo, da­mo sa­vjet i po­mog­ne­mo ko­li­ko mo­že­mo. Ali, na kra­ju da­na, ne­ma­mo mo­guć­nost da žr­tva­ma obez­bi­je­di­mo prav­du i ade­kvat­nu ka­znu za na­sil­ni­ke. Že­lim da ohra­brim sve LGBTIQ oso­be ko­je tr­pe na­si­lje, a po­go­to­vo fi­zič­ko na­si­lje, da nam se obra­te i uz na­šu po­moć pod­ne­su ano­nim­ne pri­ja­ve pro­tiv na­sil­ni­ka. Na­ša je du­žnost da po­mog­ne­mo ko­li­ko god mo­že­mo, i uvi­jek će­mo se tru­di­ti da to ta­ko i osta­ne” is­ti­če Bo­ja­na Jo­kić.

Ona na­vo­di da se, pra­te­ći sta­nje u obla­sti ljud­skih pra­va i jed­na­ko­sti LGBTIQ oso­ba u 2016. go­di­ni, kao i op­šti na­pre­dak Cr­ne Go­re na tom po­lju, mo­že za­klju­či­ti da je do­šlo do objek­tiv­nih po­ma­ka na­pri­jed. Ipak, ka­ko ka­že, va­žno je i da se uka­že na sve pro­pu­ste i ne­do­stat­ke ko­ji su se do­go­di­li u pro­te­klom pe­ri­o­du.

dr803022017“Pri­je sve­ga, ono što pred­sta­vlja kon­ti­nu­i­ra­ni pro­blem je­ste ve­li­ki jaz iz­me­đu usvo­je­nog za­ko­no­dav­stva i pri­mje­ne istog. Go­di­nu za go­di­nom Cr­na Go­ra usva­ja iz­u­zet­ne za­ko­ne i stra­te­ška do­ku­men­ta, pra­te­ći smjer­ni­ce svih evrop­skih in­sti­tu­ci­ja i ti­je­la, bez sa­gle­da­va­nja mo­guć­no­sti za pri­mje­nu istih. Re­zul­tat ove prak­se je do­veo do to­ga da si­stem sa­da op­stru­i­ra sa­mog se­be, ko­če­ći re­a­lan na­pre­dak i da­ju­ći pred­nost for­mi nad su­šti­nom. Bi­lo da je u pi­ta­nju već usvo­je­na stra­te­gi­ja za una­pre­đe­nje ži­vo­ta LGBT oso­ba u Cr­noj Go­ri, ili pla­ni­ra­ni Za­kon o re­gi­stro­va­nom pa­rt­ner­stvu Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, svje­do­či­mo to­me da je dru­štve­na i po­li­tič­ka kli­ma i da­lje ne­po­volj­na za pu­nu i kva­li­tet­nu im­ple­men­ta­ci­ju ovih do­ku­me­na­ta. Ta­ko­đe, ta­mo gdje po­sto­je iz­u­zet­ni na­po­ri po­je­di­nač­nih mi­ni­star­sta­va, kao što su ak­tiv­no­sti i rad Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, cje­lo­kup­ni apa­rat iz­vr­šne vla­sti po­sta­je pre­pre­ka i si­stem­ski se nji­hov na­pre­dak po­ti­sku­je. Da bi Cr­na Go­ra ade­kvat­no kre­nu­la na­pri­jed, ključ­ni igra­či mo­ra­ju da raz­bi­ju „sta­tus quo” i usu­de se da se bo­re za pro­mje­ne” na­vo­di Jo­ki­će­va.

Ona is­ti­če da se mo­ra osvr­nu­ti i na pa­si­van pri­stup u ra­du in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma nad­le­žnih za rje­ša­va­nje slu­ča­je­va go­vo­ra i na­si­lja iz mr­žnje po­či­nje­nih nad LGBTIQ oso­ba­ma.

Iako LGBT fo­rum Pro­gres ima iz­u­zet­no kva­li­tet­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa po­li­ci­jom i dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, ve­li­ki broj pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va i da­lje ne bi­va ri­je­šen, ili se pri­ja­vlje­ni vi­do­vi na­si­lja ne tre­ti­ra­ju na ade­kva­tan na­čin. Ova­kva si­tu­a­ci­ja do­vo­di to to­ga da se sve vi­še i vi­še LGBTIQ oso­ba uda­lja­va od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, gu­bi po­vje­re­nje u njih, a sa­mim tim i ne ko­ri­sti sve do­stup­ne me­ha­ni­zme. Umje­sto to­ga, LGBTIQ oso­be se ja­vlja­ju di­rekt­no ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ko­je još uvi­jek mo­ra­ju da bu­du spo­na iz­me­đu žr­ta­va na­si­lja i in­sti­tu­ci­ja ko­je tre­ba da im po­mog­nu” na­vo­di Jo­ki­će­va.

Osim ri­je­či kri­ti­ke na ra­čun dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, Bo­ja­na Jo­kić ka­že da pro­ble­mi po­sto­je i u ci­vil­nom sek­to­ru.

Pri­mar­na od­go­vor­nost pre­ma lju­di­ma

Bo­ja­na Jo­kić is­ti­če da ak­ti­vi­sti u bor­bi za jed­na­kost LGBTIQ oso­ba i po­što­va­nju pra­va svih lju­di, ima­ju oba­ve­zu i od­go­vor­nost da ra­de stva­ri na pra­vi na­čin, i sa is­prav­nim ci­lje­vi­ma.

Du­žni smo da za­ne­ma­ri­mo sve lič­ne raz­li­ke, ne­su­gla­si­ce i po­gle­de na svi­jet, ka­ko bi­smo po­bolj­ša­li ži­vot LGBTIQ oso­ba, a sa­mim tim po­mo­gli na­pre­dak dru­štva. Na kra­ju da­na, mi ne od­go­va­ra­mo na­šim do­na­to­ri­ma, pa­rt­ne­ri­ma i Vla­di, već lju­di­ma za ko­je se bo­ri­mo. To je stav Pro­gre­sa ko­ji će­mo po­na­vlja­ti bez­broj pu­ta, i ko­ji će no­va upra­va i me­nadž­ment ak­tiv­no za­stu­pa­ti. Ovu pri­li­ku ko­ri­stim i da po­zo­vem ko­le­ge i ko­le­gi­ni­ce i sve ko­ji slič­no raz­mi­šlja­ju da sta­nu sa na­ma, da sta­nu is­pred onih LGBTIQ oso­ba či­ji se glas ne ču­je, i da za njih pro­mi­je­ne ono što ne va­lja u na­šem po­kre­tu. Pro­mje­na iz­nu­tra, ko­li­ko god da je te­ška i po­ne­kad bol­na, nu­žna je da bi do­šlo do pro­mje­ne spo­lja. Haj­de da sa­gle­da­mo svo­je gre­ške, na nji­ma na­u­či­mo, i za­jed­no kre­ne­mo da gra­di­mo bo­lje dru­štvo i bo­lju Cr­nu Go­ru” za­klju­ču­je Jo­ki­će­va.

Izvor: www.dan.co.me, M.S.

Posted in Pres Kliping | Komentari isključeni

U SJEĆANJE NA ŽRTVE NACIZMA

Danas, 27. januara, svijet obilježava Dan sjećanja na žrtve Holokausta. Nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Hiperion i LGBTIQ Socijalni Centar se pridružuju hiljadama organizacija i grupa, kao i milionima ljudi širom svijeta, u znak sjećanja na žrtve Holokausta.

Nikada ne smijemo da zaboravimo užase koji su počinjeni i nevine živote koje je nacistički režim brutalno uzeo. Nikada ne smijemo da zaboravimo šest miliona Jevreja i pet miliona Slovena, Roma, osoba sa invaliditetom, gej muškaraca, lezbejki, vjerskih manjina i drugih, koji su nestali u logorima smrti. Nikada ne smijemo zaboraviti tamu i zlo koje su osvojile Evropu i svijet i iz temelja poljuljale tekovine savremene civilizacije.

Takođe, ne možemo a da se ne sjetimo da su jedna od meta nacističke mašinerije bile i LGBT osobe, koje su jednako progonjene, zatvarane u logore i podvrgavane najstrašnijim mučenjima, da bi nakon svega doživjele užasan i mučan kraj. Ne možemo zaboraviti ni ružičaste trouglove koji su prišivani gej muškarcima na odjeću, kako bi bili označeni i prepoznati na osnovu njihove seksualne orijentacije.

M0001845 John Haygarth. Line engraving by W. Cooke, 1827, after J. H.

Crnogorska javnost nikada ne smije zaboraviti da je naša zemlja stvorena i izgrađena na tekovinama antifašizma i borbe protiv zla ove vrste, te da je dužnost svih nas da te tekovine gajimo, očuvamo i njima se vodimo, zarad budućnosti Crne Gore i zarad mira, pravde i jednakosti.

Kao i do sada, naše organizacije će da nastave borbu za jednakost, toleranciju, mir, prihvatanje i razumijevanje među ljudima. I zato se danas prisjećamo svih žrtava Holokausta i, noseći ih u našim srcima i mislima, spremno dočekujemo bolje sjutra.

Posted in Novosti | Komentari isključeni

PODRŠKA LGBT FORUMA PROGRES MIRNIM GRAĐANSKIM PROTESTIMA

Podgorica, 16.01.2017.

Uprava nevladine organizacije LGBT Forum Progres saglasna je da je potrebno pružiti podršku svim građanima/kama, koji već osmi dan neiscrpno i neumorno iskazuju svoje nezadovoljstvo mirnim građanskim protestima u Podgorici.

Svjesni da se Crna Gora se nalazi u dubokoj moralnoj, političkoj i socio-ekonomskoj krizi, mišljenja smo da su ovi mirni protesti adekvatan potez nezadovoljnih građana/ki, te iskreno podržavamo njihove napore i borbu. Građanska dužnost i pravo svih nas jeste da aktivno učestvujemo u kreiranju svih politika u Crnoj Gori i doprinesemo promjenama nabolje, za dobrobit svih građana/ki u Crnoj Gori.

Organizatori ovih protesnih skupova, putem Facebook stranice „Za nas“, poručili su da se zalažu za vladavinu prava i  antidiskriminacionu politiku, i da tokom ovog procesa imaju plan da podstaknu međusobno upoznavanje građana, u cilju razumijevanja i prihvatanja bogatstva različitosti. Samim tim, kako su naveli, težiće da spriječe stvaranje daljih i dubljih podjela u društvu, i usmjere Crnu Goru da postane otvorenije društvo.

LGBT Forum Progres, kao organizacija koja je i sama bila organizator i ko-organizator više mirnih i građanskih protesta, cijeni da je potrebno iskazati nezadovoljstvo ako postoji razloga za to, i ovim putem želimo da damo podršku građanima/kama Crne Gore, koji na jedan miran i demokratski način pokušavaju da ukažu na probleme i iniciraju rješavanje istih.

LGBT Forum Progress

Posted in Novosti | Komentari isključeni

ŠEST GODINA OD OSNIVANJA LGBT FORUMA PROGRES

Podgorica, 14.01.2017.

LGBT Forum Progres, najstarija nevladina organizacija koja se bavi promocijom i zaštitom prava i poboljšanjem kvaliteta života LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, danas obilježava šest godina osnivanja. Menadžment organizacije koristi priliku da se ovim putem zahvali svim kolegama i koleginicama iz nevladinog sektora, pojedincima, institucijama, predstavnicima/ama ambasada koje djeluju u Crnoj Gori, predstavnicima/ama medija, kao i svim partnerima, koji  šestu godinu zaredom prepoznaju značaj i podržavaju aktivnosti naše organizacije.

Podsjetimo, misija LGBT Foruma Progres je kreiranje sigurnog, inkluzivnog i podsticajnog okruženja za sve LGBTIQ osobe, kroz obezbjeđivanje obrazovnih mogućnosti, izgradnju zajednice, javno zastupanje, političku participaciju i povećanje pristupa različitim servisima koji doprinose kvalitetnijem životu. Kroz mnogobrojne aktivnosti sprovedene tokom minulih šest godina, aktivno, kvalitetno i sistematski se prilazilo identifikovanju problema LGBTIQ zajednice, njihovom rješavanju i prevenciji.

Činjenica da treći po redu menadžment LGBT Foruma Progres u ovom trenutku vodi organizaciju svjedoči o pluralizmu pristupa koji se baštini u samoj organizaciji, kao i na neophodnost konstantnog unaprjeđenja i razvoja novih pristupa aktivizmu, kako bi se došlo do kvalitetnih i održivih rješenja.

„Teško je sumirati šest godina rada i aktivizma koje su iza nas u samo nekoliko rečenica, a da se pomenu svi uspjesi naše organizacije i rezultati našeg rada. Mnogo toga dobrog je iza nas, ali nas još mnogo više očekuje. Želim da se zahvalim svim članovima/icama Upravnog odbora, svim zaposlenima u izvršnom menadžmentu, svim našim volonterima/kama i aktivistima/kinjama na svom doprinosu, trudu i radu. Mi smo tu zbog svih vas i cijele LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori, i jedino uz vašu pomoć možemo da nastavimo našu borbu“ rekla je predsjednica Upravnog odbora Progresa, Bojana Jokić, u privatnom obraćanju menadžmentu organizacije i okupljenim članovima/icama.

U nadi da će crnogorsko društvo zaista postati društvo sa prihvaćenom, vidljivom i zaštićenom LGBTIQ zajednicom, kao što i glasi vizija LGBT Foruma Progres, vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti sa opravdavanjem dobijenog povjerenja LGBTIQ zajednice i zajedničkim snagama postići željene rezultate.

Veliko hvala!

Tim LGBT Foruma Progres

LGBT Forum Progress

Posted in Novosti | Komentari isključeni

Kolektivni godišnji odmor – obavještenje

Dragi/e svi/e,
obavještavamo vas da će kancelarija LGBT Foruma Progres biti zatvorena u periodu od 28/12/2016 do 08/01/2017 godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora. U slučaju da bude neophodno, možete nas kontaktirati na Facebook-u ili putem emaila: info@lgbtprogres.me.
Vidimo se u 2017. Menadžment LGBT Foruma Progres.

Posted in Novosti | Komentari isključeni